งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 4 ศาลาพระเสด็จ ชั้น 4 ห้อง 4410,4411 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 4 ศาลาพระเสด็จ ชั้น 4 ห้อง 4404, 4405 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 5 ห้อง 5502,5503 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าลิฟต์ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 5 ห้อง 5504, 5505 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าลิฟต์ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ห้อง 5402, 5403, 5404, 5405 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าลิฟต์ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ห้อง 5406, 5407, 5408, 5409 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าลิฟต์ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 6 สวนกุหลาบรำลึก ชั้น 3 ห้อง 6302, 6304 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้อง 6301
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 6 สวนกุหลาบรำลึก ชั้น 3 ห้อง ุ6302, 6307 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้อง 6301
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้องนวัตกรรม
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าห้องนวัตกรรม
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 123 ปี 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. ทางขึ้นอาคาร 123 ปี
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 123 ปี 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. ทางขึ้นอาคาร 123 ปี
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 3 ห้อง 5305, 5306 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. โถงบันไดกลาง ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุภาพ
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 3 ห้อง 5307, 5308 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. โถงบันไดกลาง ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุภาพ
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อาคาร 5 ดำรงราชานุภาพ ชั้น 3 ห้อง 5303, 5304 20 พ.ย. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน ภายในเวลา 07.30 - 08.30 น. หน้าลิฟต์ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุภาพ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]