งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 12 พ.ย. 2561 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 12 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 10.00 น.
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 12 พ.ย. 2561 13.00-14.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 12 พ.ย. 2561 14.30-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 14.00 น.
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 13 พ.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 13 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 10.00 น.
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 13 พ.ย. 2561 13.00-14.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 13 พ.ย. 2561 14.30-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 14.00 น.
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 12 พ.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 12 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 10.00 น.
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 12 พ.ย. 2561 13.00-14.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 12 พ.ย. 2561 14.30-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 14.00 น.
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 12 พ.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 12 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 10.00 น.
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 12 พ.ย. 2561 13.00-14.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 12 พ.ย. 2561 14.30-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 14.00 น.
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 13 พ.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 13 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 10.00 น.
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 19 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 19 พ.ย. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 14 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประยลนที ชั้น 1 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องทัศนศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1005 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 11 พ.ย. 2561 08.30-16.30 รอบคัดเลือก โดยคัดเลือกจากการส่ง VDO ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ามาทำการแสดงสดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนศึกษานารี ติดตามเกณฑ์การประกวดได้ที่หน้าเวปไซค์
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 11 พ.ย. 2561 08.30-16.30 รอบคัดเลือก โดยคัดเลือกจากการส่ง VDO ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ามาทำการแสดงสดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนศึกษานารี ติดตามเกณฑ์การประกวดได้ที่หน้าเวปไซค์
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อาคาร 9 ปี ชั้น ม.1-6 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 24 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อาคาร 9 ปี ชั้น ม.1-6 ห้อง ห้องประชุม ชั้น3 24 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 12 พ.ย. 2561 08.30 - 12.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.00 น.
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 12 พ.ย. 2561 13.00 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.30 น.
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 12 พ.ย. 2561 08.30 - 12.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.00 น.
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 12 พ.ย. 2561 13.00 - 16.30 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.30 น.
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 6 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 6 พ.ย. 2561 13.00 - 17.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.00 น.
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 6 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น.
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 6 พ.ย. 2561 13.00 - 17.00 ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.00 น.
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 08.30 น.
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 15 พ.ย. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 16 พ.ย. 2561 13.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน 12.30 น.
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 22 พ.ย. 2561 09.00-13.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.00-08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 22 พ.ย. 2561 13.00-17.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.00-12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 22 พ.ย. 2561 09.00-13.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.00-08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 22 พ.ย. 2561 13.00-17.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 12.00-12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 19 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน โซน1 08.30 น./ โซน2 12.30 น.
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 20 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการแข่งขัน โซน2 08.30 น./ โซน1 12.30 น.
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.30 8.00-9.00 ลงทะเบียน/ 09.00 - 09.30 พิธีเปิด / 09.30 เป็นต้นไปเริ่มการแข่งขัน ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.30 8.00-9.00 ลงทะเบียน/ 09.00 - 09.30 พิธีเปิด / 09.30 เป็นต้นไปเริ่มการแข่งขัน ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]