สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 056 โรงเรียนราชวินิต 73 136 101
2 105 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 18 29 23
3 005 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 110 266 172
4 008 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 107 258 165
5 019 โรงเรียนทวีธาภิเศก 118 250 174
6 020 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 63 131 99
7 022 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 89 273 158
8 023 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 74 150 110
9 025 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 36 58 47
10 027 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 119 270 180
11 028 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 63 138 97
12 030 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 141 370 216
13 031 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 90 241 154
14 035 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 100 199 145
15 037 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 27 41 31
16 041 โรงเรียนมหรรณพาราม 92 206 133
17 042 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 51 91 64
18 044 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 77 176 112
19 045 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 74 168 107
20 046 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 77 177 118
21 048 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 93 198 135
22 049 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 161 401 262
23 051 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 148 444 248
24 047 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 75 170 111
25 054 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 165 540 282
26 055 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 76 161 110
27 057 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 90 244 138
28 058 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 101 220 148
29 062 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 82 162 108
30 064 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 112 245 163
31 065 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 31 56 45
32 066 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 31 50 36
33 067 โรงเรียนวัดบวรมงคล 46 84 65
34 068 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 63 135 88
35 069 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 91 275 156
36 070 โรงเรียนวัดรางบัว 26 45 36
37 071 โรงเรียนวัดราชบพิธ 80 157 119
38 073 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 82 198 128
39 072 โรงเรียนวัดราชโอรส 142 434 242
40 074 โรงเรียนวัดสระเกศ 42 84 56
41 075 โรงเรียนวัดสังเวช 32 52 41
42 076 โรงเรียนวัดอินทาราม 86 219 131
43 077 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 51 107 74
44 078 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 100 207 149
45 080 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 96 190 118
46 081 โรงเรียนศึกษานารี 126 331 190
47 082 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 125 291 202
48 083 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 95 235 144
49 084 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 115 275 178
50 085 โรงเรียนสตรีวิทยา 88 201 126
51 086 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 80 146 121
52 087 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 166 527 293
53 088 โรงเรียนสวนอนันต์ 29 41 37
54 089 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 99 314 173
55 093 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 74 127 105
56 094 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 89 215 138
57 097 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 86 209 128
58 098 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 110 335 180
59 100 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 71 118 88
60 101 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 77 151 105
61 017 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 59 127 86
62 024 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 84 176 108
63 034 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 82 195 134
64 007 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 44 118 67
65 038 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 109 283 170
66 052 โรงเรียนโยธินบูรณะ 125 360 210
67 053 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 51 73 57
68 009 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 49 112 69
69 018 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 70 139 107
70 001 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 0 0 0
71 002 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
72 003 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
73 006 โรงเรียนจิตรลดา 1 1 1
74 010 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 0 0 0
75 015 โรงเรียนฐานปัญญา 74 139 88
76 021 โรงเรียนทิวไผ่งาม 13 23 17
77 026 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 15 22 20
78 032 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
79 033 โรงเรียนบูรณะศึกษา 25 34 26
80 036 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0
81 039 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
82 040 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 20 29 23
83 043 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 25 35 28
84 108 โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี 1 1 1
85 104 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 1 1
86 059 โรงเรียนราชินี 19 46 26
87 060 โรงเรียนราชินีบน 21 43 36
88 061 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
89 106 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 3 9 6
90 063 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 0 0 0
91 079 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
92 103 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี 0 0 0
93 095 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 3 36 4
94 096 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 21 30 27
95 099 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 88 19
96 004 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0
97 011 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 32 70 40
98 012 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 13 18 16
99 107 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 3 9 6
100 013 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 25 45 30
101 014 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 19 23 23
102 029 โรงเรียนนาหลวง 29 102 46
103 050 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 50 91 59
104 110 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) 4 11 7
105 016 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 0 0 0
106 090 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 1 1
107 091 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 0
108 109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ 11 14 14
109 102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 7 10 9
110 092 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 6257 14736 9385
24121

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264)
Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]