สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 43 16 9 6 68
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 37 18 10 1 65
3 มัธยมวัดหนองแขม 37 11 7 1 55
4 มัธยมวัดสิงห์ 31 11 12 2 54
5 ทวีธาภิเศก 27 10 12 0 49
6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 26 9 7 3 42
7 วัดราชโอรส 25 14 10 5 49
8 ศึกษานารี 25 11 6 5 42
9 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 25 7 6 4 38
10 โพธิสารพิทยากร 24 9 3 3 36
11 สตรีวัดระฆัง 24 2 6 3 32
12 บางปะกอกวิทยาคม 23 13 13 4 49
13 สตรีวิทยา 21 7 7 1 35
14 เตรียมอุดมศึกษา 21 4 1 0 26
15 สวนกุหลาบวิทยาลัย 20 7 5 2 32
16 เทพศิรินทร์ 20 6 3 2 29
17 โยธินบูรณะ 18 14 6 5 38
18 วัดนวลนรดิศ 17 10 8 4 35
19 ศึกษานารีวิทยา 17 6 12 4 35
20 ราชวินิต มัธยม 16 17 3 1 36
21 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 16 13 1 2 30
22 สันติราษฎร์วิทยาลัย 15 7 6 3 28
23 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 14 11 5 7 30
24 สุวรรณารามวิทยาคม 14 10 6 7 30
25 วัดพุทธบูชา 14 9 3 6 26
26 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13 9 9 5 31
27 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 13 8 11 4 32
28 สามเสนวิทยาลัย 13 7 2 0 22
29 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13 6 6 6 25
30 ปัญญาวรคุณ 12 11 8 7 31
31 ชิโนรสวิทยาลัย 12 10 6 5 28
32 มัธยมวัดนายโรง 12 6 7 2 25
33 มัธยมวัดดาวคนอง 11 10 5 4 26
34 วัดอินทาราม 11 4 5 2 20
35 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 10 9 14 6 33
36 มหรรณพาราม 10 7 7 9 24
37 ฤทธิณรงค์รอน 10 6 5 7 21
38 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 10 5 9 9 24
39 ราชวินิตบางแคปานขำ 9 11 8 6 28
40 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 9 5 11 5 25
41 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 9 5 5 4 19
42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 10 5 8 23
43 วัดราชบพิธ 8 5 7 2 20
44 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 7 7 7 2 21
45 แจงร้อนวิทยา 7 5 4 0 16
46 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 8 9 4 23
47 ราชวินิต 5 11 9 5 25
48 วัดรางบัว 5 1 1 8 7
49 ราชินี 5 1 1 0 7
50 ฐานปัญญา 4 11 7 5 22
51 วัดน้อยนพคุณ 4 7 3 3 14
52 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 5 7 4 16
53 มัธยมวัดดุสิตาราม 4 5 5 8 14
54 นาหลวง 4 5 5 3 14
55 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 4 4 10 6 18
56 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 4 4 10 1 18
57 ไตรมิตรวิทยาลัย 4 4 6 9 14
58 เซนต์คาเบรียล 4 2 1 1 7
59 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 4 1 2 0 7
60 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 9 9 5 21
61 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 3 6 7 9 16
62 วัดประดู่ในทรงธรรม 3 3 10 7 16
63 มักกะสันพิทยา 3 3 4 3 10
64 อัสสัมชัญธนบุรี 3 1 0 0 4
65 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 3 0 2 4 5
66 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2 9 8 4 19
67 วัดบวรมงคล 2 6 5 1 13
68 วิมุตยารามพิทยากร 2 5 6 4 13
69 มัธยมวัดสุทธาราม 2 4 6 1 12
70 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 4 4 1 10
71 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 2 2 1 6 5
72 วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
73 วัดสระเกศ 1 5 5 3 11
74 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1 4 2 5 7
75 บูรณะศึกษา 1 3 1 2 5
76 วัดบวรนิเวศ 1 3 0 4 4
77 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 2 4 1 7
78 ภาษานุสรณ์บางแค 1 1 4 0 6
79 สีตบุตรบำรุง 1 1 3 4 5
80 ธนบุรีศึกษา 1 1 2 2 4
81 ราชินีบน 1 0 4 0 5
82 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 0 1
83 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 0 0 0 1
84 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 0 0 0 1
85 วัดราชาธิวาส 0 6 6 7 12
86 วัดสังเวช 0 1 6 1 7
87 สวนอนันต์ 0 1 2 0 3
88 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 1 0 1 1
89 ทิวไผ่งาม 0 0 1 1 1
90 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 0 0 1 0 1
รวม 882 549 487 307 2,225