สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศึกษานารี 13 3 4 20 25 11 6 5 42
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 12 12 9 33 43 16 9 6 68
3 มัธยมวัดสิงห์ 11 8 6 25 31 11 12 2 54
4 สตรีวิทยา 10 3 5 18 21 7 7 1 35
5 เทพศิรินทร์ 10 2 5 17 20 6 3 2 29
6 เตรียมอุดมศึกษา 9 7 1 17 21 4 1 0 26
7 ทวีธาภิเศก 8 11 2 21 27 10 12 0 49
8 โยธินบูรณะ 7 6 2 15 18 14 6 5 38
9 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 7 5 6 18 25 7 6 4 38
10 วัดราชโอรส 7 5 5 17 25 14 10 5 49
11 ศึกษานารีวิทยา 7 3 4 14 17 6 12 4 35
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย 7 2 7 16 20 7 5 2 32
13 มัธยมวัดหนองแขม 6 8 13 27 37 11 7 1 55
14 ราชวินิต มัธยม 6 5 3 14 16 17 3 1 36
15 มัธยมวัดนายโรง 5 3 2 10 12 6 7 2 25
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 4 14 7 25 37 18 10 1 65
17 โพธิสารพิทยากร 4 6 6 16 24 9 3 3 36
18 สตรีวัดระฆัง 4 5 8 17 24 2 6 3 32
19 ราชวินิตบางแคปานขำ 4 2 2 8 9 11 8 6 28
20 ปัญญาวรคุณ 3 4 4 11 12 11 8 7 31
21 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 1 7 13 9 9 5 31
22 สามเสนวิทยาลัย 3 3 1 7 13 7 2 0 22
23 วัดอินทาราม 3 3 0 6 11 4 5 2 20
24 วัดนวลนรดิศ 2 6 3 11 17 10 8 4 35
25 บางปะกอกวิทยาคม 2 4 9 15 23 13 13 4 49
26 มหรรณพาราม 2 4 2 8 10 7 7 9 24
27 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2 3 7 12 26 9 7 3 42
28 สุวรรณารามวิทยาคม 2 1 5 8 14 10 6 7 30
29 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 2 1 3 6 13 8 11 4 32
30 อัสสัมชัญธนบุรี 2 1 0 3 3 1 0 0 4
31 ชิโนรสวิทยาลัย 2 0 4 6 12 10 6 5 28
32 ราชินี 2 0 2 4 5 1 1 0 7
33 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 2 0 0 2 7 7 7 2 21
34 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 4 2 7 14 11 5 7 30
35 มัธยมวัดดาวคนอง 1 4 0 5 11 10 5 4 26
36 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 3 6 10 16 13 1 2 30
37 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1 3 5 9 10 9 14 6 33
38 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 3 4 8 10 5 9 9 24
39 วัดพุทธบูชา 1 3 3 7 14 9 3 6 26
40 สันติราษฎร์วิทยาลัย 1 1 5 7 15 7 6 3 28
41 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 1 4 6 9 5 11 5 25
42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 1 1 3 8 10 5 8 23
43 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1 1 1 3 4 4 10 6 18
44 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 1 0 2 3 0 2 4 5
45 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 0 3 4 13 6 6 6 25
46 แจงร้อนวิทยา 1 0 0 1 7 5 4 0 16
47 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 1 0 0 1 4 1 2 0 7
48 มักกะสันพิทยา 1 0 0 1 3 3 4 3 10
49 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดราชบพิธ 0 3 1 4 8 5 7 2 20
51 เซนต์คาเบรียล 0 3 1 4 4 2 1 1 7
52 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 2 0 2 4 5 5 8 14
53 ฤทธิณรงค์รอน 0 1 1 2 10 6 5 7 21
54 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 1 2 3 6 7 9 16
55 ฐานปัญญา 0 1 0 1 4 11 7 5 22
56 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 1 4 5 7 4 16
57 นาหลวง 0 1 0 1 4 5 5 3 14
58 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 1 0 1 2 9 8 4 19
59 มัธยมวัดสุทธาราม 0 1 0 1 2 4 6 1 12
60 บูรณะศึกษา 0 1 0 1 1 3 1 2 5
61 วัดบวรนิเวศ 0 1 0 1 1 3 0 4 4
62 ราชินีบน 0 1 0 1 1 0 4 0 5
63 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดน้อยนพคุณ 0 0 2 2 4 7 3 3 14
65 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 1 1 9 5 5 4 19
66 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 0 1 1 4 4 10 1 18
67 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 0 0 1 1 3 9 9 5 21
68 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0 6 8 9 4 23
69 ราชวินิต 0 0 0 0 5 11 9 5 25
70 วัดรางบัว 0 0 0 0 5 1 1 8 7
71 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 4 4 6 9 14
72 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0 3 3 10 7 16
73 วัดบวรมงคล 0 0 0 0 2 6 5 1 13
74 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0 2 5 6 4 13
75 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 2 4 4 1 10
76 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 2 2 1 6 5
77 วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
78 วัดสระเกศ 0 0 0 0 1 5 5 3 11
79 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 1 4 2 5 7
80 มัธยมฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 2 4 1 7
81 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 1 1 4 0 6
82 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 1 1 3 4 5
83 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
84 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0 6 6 7 12
86 วัดสังเวช 0 0 0 0 0 1 6 1 7
87 สวนอนันต์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
88 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 ทิวไผ่งาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
90 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 189 187 181 557 882 549 487 307 1,918