สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   กวีพราหมณ์
2. เด็กหญิงณัฐชนนท์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   นาคราช
4. เด็กหญิงศุพัฒศร   เกิดจันอัด
5. เด็กหญิงศุภนิดา   ภู่เมือง
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. จ.ส.อ.นัธพงษ์  เพชรส่งศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์   สีเขียว
2. นายชาคริต   เพชรศิริ
3. นางสาวณัฐธัญญา   แก้วไชยเฉลิมพล
4. นายอภิสิทธิ์   สนสัมฤทธิ์
5. นายอิทธิพันธ์   โอชาวัฒน์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
2. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิธินาวี   รุ่งเรือง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติยา  บัวผลิ
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
2. นางสาวปฑิตตา   สังข์ทองคำ
3. นายปิยะบัณทิตย์   พรมโชติ
4. นางสาวพรเจิรญ   บุญจันทร์
5. นางสาวพิสมัย  เสชนะ
6. นายศิครินทร์  บุญกั้ว
7. นายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
8. นางสาวอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
9. นางสาวเกษมณี   เอี่ยมอาภากุล
10. นายโยธิน   ใจสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นายสราวุฒิ  ประสพผล
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกกร   โนนหนองคู
2. เด็กหญิงชัชลดา   วงศ์ทองดี
3. เด็กชายธัญฤดีนันท์   สมดี
4. เด็กหญิงนิติยา  บับพาวรรดี
5. เด็กหญิงพรพรรษา   ธรรมชัย
6. เด็กหญิงสุวัพิชชา   เคารพไทย
7. เด็กหญิงอารียา   สารบรรณ
8. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
3. นางสาวมาลีวัลย์  ปานวรณ์
4. นายสราวุฒิ  ประสพผล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 1. นางสาวจุติพร   งานสม
2. นางสาวฐาปณีย์  สถาพรเจริญชัย
3. นางสาวปฑิตตา  สังข์ทองคำ
4. นางสาวพรเจริญ  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงพิสมัย  เสชนะ
6. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
7. เด็กชายอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
8. นางสาวเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นายสราวุฒิ  ประสพผล
4. นางสาวมาลีวัลย์  ปานวรณ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนนันท์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  ดำรงพรพิพัชร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธุ์ยา
2. เด็กหญิงสุภาพร   เปี่ยมผล
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นายณัชนนท์  มนต์ติกานนท์
2. นายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชนน  อัศวชิน
2. นายธราธิป  ศรีพรหม
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณุชิต  ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูมิรัฐ  ฤทธิ์แผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. นายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
3. นายอังกุล  เกียรติรุ่งฤทธิ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  สายสำลี
2. เด็กชายพรภวิษย์  พรรณะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  วิณะรัตน์
 
1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.29 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  วงศ์ม่วง
2. เด็กหญิงดลพรรณ  ชุมศรี
3. เด็กหญิงสลิลลาวัลย์  สาราภรณ์
 
1. นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์กำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  พรมโชติ
3. เด็กหญิงรินรดา  อาจเอี่ยม
4. เด็กหญิงวราวรรณ  ภูมิไสย
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทับทอง
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
4. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
5. นางสาวปาณิศา  นิมากรณ์
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.42 ทอง 13 1. เด็กชายภูตะวัน  นันทพิสิฐ
2. เด็กชายศราวุธ  ศรีจันทร์
3. เด็กชายอภิภู  ฝอยทอง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  อุตตะมะ
2. นางสาวภควดี  บุญปกครอง
3. นางสาวอินทิรา  ชื่นชอบดวง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง 7 1. นางสาวชนาธาร  สุขชู
2. นางสาวธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. นางสาววิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางสาวสมาพร  นาคแดง
2. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวคัมภิรดา  แดงแผน
2. นางสาวธันย์วรัชญ์  อภิเนษกรมณ์
3. นางสาววิภาดา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสมาพร  นาคแดง
2. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์