สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองเลิศลักษณ์
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายธนกร  อินทรยง
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นางสาวณัฐชา  นาคมาโนช
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 22 1. เด็กหญิงวรนุช  วรชินา
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิกา  บัวศรี
2. นางสาวณิชชา  หิรัณยเลขา
3. นายธราธิป  ศรีพรหม
4. นางสาวนฤมล  ชมเพลินใจ
5. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  วิรุณพันธ์
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงมัญชรี  มาทอง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  กรุนกรุด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นายฉัตรพล  กังวล
2. นายชยพล  นิลทองคำ
3. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
4. นายภูชิต  บุพตา
5. นายภูวดล  วงษาจันทร์
6. นายมีชัย  บุญเสด
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายปรีดิพัทธ์  รักพรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หนูตา
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 1. นายภูวดล  วงษาจันทร์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เนาว์ศรีศร
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  พิมพานนิล
2. เด็กชายชัชวาล   บัวจีน
3. เด็กชายณฐกร   ปทีปพลีผล
4. เด็กชายณัฐกรณ์  ธรรมราช
5. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์   สมดี
6. เด็กหญิงนัชนันท์  บุญถิน
7. เด็กหญิงบุตรดาว   แจ้งสันเทียะ
8. เด็กชายอชิตพล   เมฆสุวรรณ
9. เด็กชายอโนทัย  กาภูคำ
10. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
3. นางสาวมาลีวัลย์  ปานวรณ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75.3 เงิน 8 1. นางสาวจศิรา  พิทักษ์กิจนิเวศน์
2. นายพีรภัทร  คงกล้า
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  หม่งไม้ขุย
2. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ภู่เมือง
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง