สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสรินทิพย์  ดุกขุนทด
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นายขวัญ  ดาวเรือง
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กชายสุวพิชญ์  หงษ์คู
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 30 1. นางสาวกรกนก  รื่นรักษา
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ภูมิไสย
2. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายสรรพวัฒจก์  สมวงศ์
2. นายสวัสดิชัย  หงษ์สา
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองผา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายบดินทร์  จาระนัย
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  จันทร์ขจร
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 1. นายสิทธิชาติ  ดาบเพ็ชร
 
1. นางสาวลักขณา  เกื้อแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 1. นายณัฐชนน  อัศวชิน
2. นายอนุวัฒน์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธันวา  แปลงมาลย์
2. นายนิธิศ  บุญยง
3. นายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์