สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงดลยา  แย้มบุญชุ่ม
 
1. นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนาวุต  เกิดภาษี
 
1. นางธารารัตน์  บุญประเทือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอาชิรญา  ศิริโสภณา
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  พันธุ์เดช
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายภคพล  ธนเสน
 
1. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 19 1. นายอริยะ  วิมุกติบุตร
 
1. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายปณาวัฒน์  พลีบัตร
 
1. นางสาวพรรณิภา  ใสนวน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายจตุพร  พิพัฒน์ธรรมกุล
 
1. นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ง่อนไธสง
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนนอก
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิติพร  เย็นสุจิตร์
2. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวชุติมณฑน์  บุษดี
2. นายณัฐพงศ์  วัจนะประพันธ์
 
1. นายปัญจพล  บุลาลม
2. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไดนาดะ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ผาสุขกิจ
 
1. นายสุทธา  อินทนานนท์
2. นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายวรภัทร  วรภมร
 
1. นายนิพัทธ์  นะระโต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจักรภพ  อุทยางกูร
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ค่ำคูณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 14 1. นายนฤพัทธ์  เกษมเวชวิทยา
 
1. นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กรวดกระโทก
2. เด็กชายพีรานุวัฒน์  เล็กพิมาย
 
1. นางสาวณิฌา  เเก้วสองเมือง
2. นางสาวธนิวรรณ  ถิระประพัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นายณัฏฐนัน  หิรัญอนัญภัทร์
2. นางสาวพีรชญา  เรืองศิลปานันท์
 
1. นายอภิชาติ  ศรีวะรมย์
2. นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชูปาน
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ประดุจชนต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายวรภัทร  วรภมร
 
1. นางสาววิชุดา  ดำคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายศุภกร  พุทธวงศ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เครือเทพ
 
1. นายณัฐพงษ์  สารกอง
2. นางสาวอรอุมา  ลันวงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐพงศ์  ภาณุศานต์
 
1. นางสาวอรทัย  สินไหม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงภคพร  ศรีภาพันธ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิงหาโคตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวพัทธิกา  ลิน
 
1. นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศิระกานต์  ลี้วิลัย
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   หลักมั่น
2. เด็กหญิงวริศรา   สิงคิบุรินทร์
3. เด็กชายเจษฎา   บุณยสิทธิ์พิชัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจประเสริฐสิน
2. นางสาวปรียาดา  ศรีชุม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 1. นายวรภัทร   วรภมร
2. นางสาวสุกัญญา   ช้างหล่อ
3. นายโชคชัย   ชาญโชคชัย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจประเสริฐสิน
2. นางสาวณัฐกนา  จิตรแห่ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิลมณี  ซิ้มอิ่ม
2. เด็กหญิงพิชญาทัศน์   อัมพรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงวรรนิษา   ทัดมาลา
 
1. นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
2. นางสาวทิพย์เกษร  นนธิจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวชญาดา   ติละกุล
2. นางสาววนัชพร   โพธิมู
3. นางสาวเบญญาภา   สนธิคุณ
 
1. นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
2. นางสาวทิพย์เกษร  นนธิจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   สิรินันทโชติ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   นาคสนิท
3. เด็กชายเอกชัย   สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวศรีสุดา  ดอนม่วง
2. นายธนาวัฒ  นาคเสโน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ   ปราศนครเขตต์
2. นางสาวพรรภษา   บุญเลิศ
3. นางสาวอรรัมภา   บุญสมเชื้อ
 
1. นางสาวศิขริน  เทพบุรี
2. นายอนุพงษ์  ช่วยพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกิตติภพ   อารีเอื้อ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  รัตนจันทร์
2. นายสิทธิวัฒน์  อุ่นจิตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองนาค
2. เด็กหญิงพันธิกานต์  พูนสินรุ่งโรจน์
3. เด็กชายภูรี  ลิ้มกัลยากร
4. เด็กหญิงวริศรา  สิงคิบุรินทร์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  กุมภกาญจน์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
2. นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงชล  ไชยพันธ์
2. นายสหรัฐ  สง่าเมือง
3. นางสาวสุพรรณิกา  แสนอุบล
4. นายอติวิชญ์  คิดฉลาด
5. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
2. นางสาวสุนทรี  มณีวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สังข์ประเสริฐ
 
1. นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกาญ  แสงทอง
 
1. นายเสกสันติ  รจนากร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 12 1. เด็กชายชาญวิทย์  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงแพรว  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
2. นางทิพวรรณ  ดวงมาลา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.83 ทอง 9 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นางสาววิไล  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
2. นางทิพวรรณ  ดวงมาลา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ติริวรรณ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  นิธิศิริรุ่งภัทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติพงศ์  ฉิมอินทร์
2. นายภูฟ้า  โรจน์ประชานาถ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  บุญนราศิริ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวอรวี  แซ่ฉิ่น
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงธิชา  โสภา
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธรากร
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  งามท้วม
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวปุญญิศา  มาลีหวล
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญา  พิมพ์มหาศิริ
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายวุฒินันท์  จำปาเงิน
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา   นามพรม
2. เด็กหญิงศุภรดา  มีกิตติชัย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงษ์  วงศ์อร่าม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญพร  แก้วหยก
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฏฐชา   แก้วปู่วัด
2. เด็กชายนนทวัฒน์   เพชรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงยลรดี  รักน้อย
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงษ์  วงศ์อร่าม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิตรกร  คำสุขศรี
2. นายณัฐชนน  สีฟ้า
3. นายนภัสกร   ผลไม้
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
2. นายดิษพงษ์  วงศ์อร่าม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายชัยมงคล  บุตรเสน่ห์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมวิวัฒนุกูร
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันต์ภัทร  ชาติประสิทธิ์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาวิชญ์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรรชพร  ปิติสาร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธารากุล
4. เด็กชายอัฏฐวัฒน์  มุทาพร
5. เด็กชายอำพล  ทำบิน
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีระพงษ์  ลารัต
2. นายวัชรภรณ์  เทียมทอง
3. นายอธิบดี  อุ้มปรีชา
4. นายเจษฎา  แห้วเพ็ชร
5. นายเทพศิรินทร์  สุขจิตร
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุรีพร  บุญมาดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายอรรถภูมิ  อินทพงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 14 1. นางสาวบุษบา  เคยอาษา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 11 1. เด็กชายชาญชัย  ระมาตร์
2. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ศรีเทพ
3. เด็กชายธนวัฒน์  หอมดวง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรน้ำเพ็ชร์
5. เด็กชายพิเชษฐ  บรรพบุรุษ
6. เด็กหญิงมนัสพร  คำแผ่น
7. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วเกิด
8. เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน
9. เด็กหญิงอาจารียา  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
10. เด็กชายไตรภพ  ผลาศักดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
3. นายพูนลาภ  กรรขำ
4. นายนพณัฐ  สุทธิชาติ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพนเวียง
2. เด็กหญิงชนกานต์  บุญนวล
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธฺ์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  เพรชประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปรียากร  กองกิจ
6. เด็กหญิงพิชญาพร  สระทองทัด
7. นายภคพล  ธนเสน
8. นายยงยุทธ  ชาณุภาต
9. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
10. เด็กชายอัสราวุฒิ  มั่งกูล
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายกันต์ธีร์  พจนะศิลป์
2. นายคณิติน  การักษร
3. นางสาวจารุวรรณ  เทพวุฑฒิ
4. นางสาวชุติมณฑน์  บุษดี
5. นายณัฐพงศ์  ขะบูรณ์
6. นายทัศพร  ภูนนท์
7. นางสาวภัทรนันท์  วรอาจ
8. นางสาวมนสิชา  ศิริมงคล
9. นายวรัตถ์  แซ่เบ๊
10. นางสาวศดานันท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
3. นางสาวสราวลี  อภินันทเวช
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธฺ์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูกก
4. เด็กหญิงพรวลัย  เพชรแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
6. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมะคำ
7. เด็กหญิงวันดี  จวงจันทร์
8. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
 
1. นางสาวศิริธร  สายทอง
2. นายบดินทร์  เหมือนแป
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธฺ์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เพรชประดิษฐ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ภูกก
5. เด็กหญิงปรียากร  กองกิจ
6. เด็กหญิงพรวลัย  เพชรแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพิศา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
8. นายภคพล  ธนเสน
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมะคำ
10. เด็กชายยงยุทธ  ชาณุภาต
11. เด็กหญิงวันดี  จวงจันทร์
12. เด็กหญิงอรณี  ทีภักดี
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันต์ธีร์  พจนะศิลป์
2. นางสาวจารุวรรณ  เทพวุฑฒิ
3. นางสาวชุติมณทน์  บุษดี
4. นางสาวณิชาภัทร  มา
5. นางสาวธันนรีย์  พรหมศิริ
6. นางสาวภัทรนันท์  วรอาจ
7. นางสาวมนสิชา  ศิริมงคล
8. นายวรัตถ์  แซ่เบ๊
9. นางสาวศดานันท์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
10. นางสาวอจิรวดี  อุไรรัตน์
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวศิริธร  สายทอง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 13 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นายอร่าม  ทองมี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ธิติธันยธรณ์
 
1. นายนิสิต  ผลเดชสถาพร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 17 1. นางสาวเจริญศรี  มิ่งมงคลมิตร
 
1. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายเมธาวิน  ศิลปี
 
1. นายทศพร  ศรีพลพา
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนบดี  ภารสมุทร์
 
1. นายอร่าม  ทองมี
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาทัศน์  อัมพรพิพัฒน์
2. เด็กชายสุธาทอง  อาจเอี่ยม
 
1. นางสาวนลัท   มงคลสกุลฤทธิ์
2. Mr.Lam  Kin Fung
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวปภาวรินท์  สารอินจักร์
2. นางสาวปิยธิดา  ฟองเขียว
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. MissZhang  Yifan
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยกานต์  มหัทธนพล
2. นายวีรชน  จิระพงศากุล
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายนิสิต  ผลเดชสถาพร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรปรียา  แซ่บู่
2. นางสาวบ๊อบบี้  ซาฮี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกพร  มาลัยเรือง
2. นางสาวรุจิรดา  กัญญาสุวรรณทวี
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. MissZhang  Yifan
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาณิสรา  แซ่โค้ว
2. นางสาวรังสิมา  เหลืองตระกูล
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายกิตติพิชญ์  โชวงศ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 4 1. นายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
2. นางสาวลักษมณ  ชาตะนาวิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
2. นายอร่าม  ทองมี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกพร  มัทพงศ์
2. นายธนภัทร  บัวสี
3. นางสาวมัทวัน  ใจกล้า
4. นายอภิสิทธิ์  ไพรงาม
5. นางสาวโยษิตา  เขียวเด็จ
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
2. MissZhang  Yifan
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาราพงษ์  เชื้อทอง
2. นางสาววนันต์ภัทร  ชาติประสิทธิ์
3. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
4. นายอนุภัทร  ยิ้มบุญลือ
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  ประสพผล
2. นางสาวนัยน์ปพร  อินทร์พุ่ม
3. นายผดุงศักดิ์  มงคลจักรวาฬ
4. นายวงศธร  ทรัพย์สิน
5. นางสาววิภาพร  ธงเงิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วีเชียรรัตน์
2. นายอร่าม  ทองมี
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิภาพร  เชษฐชาตรี
 
1. นางสาวอัญทิกาน์  คำมะณี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายวิชาญฤทธิ์  พิศุทธ์ทิฆัมพร
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจักรภพ  อุทยางกูร
2. เด็กชายเสกอมร  แดงสวัสดิ์
 
1. นายกิตติพิชญ์  โชวงศ์
2. นางกานดา  เปิ้นสมุทร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายชนาธิป  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวอารดา  คงวัฒน์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.08 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธัช  โลหะญาณจารี
2. เด็กชายธนกฤต  เชษฐสิงห์
3. เด็กหญิงธนิตา  ภูมิชัยโชติ
4. เด็กหญิงพรลดา  กระต่ายทอง
5. เด็กชายมนัสวี  รอดคลองตัน
6. เด็กชายสุรภัสสร์  ใกล้ผล
7. เด็กชายอธิวัฒน์  นิธิศิริรุ่งภัทร์
8. เด็กชายอภิศิษฐ์  การชนะชาติ
 
1. นางสุดใจ  จัตุพร
2. นางสาวสุนทรี  มณีวงศ์
3. นายเสกสันติ    รจนากร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.1 เงิน 5 1. นายจิตติ  โพธ์พฤกษ์
2. นายจุลดิษฐ  สมสะกีสิทธิ์
3. นายธนาธิป  ไตรธรรม
4. นายนันทพงศ์  บุญหนา
5. นายภูฟ้า  โรจน์ประชานาถ
6. นายสยามรัฐ  ทินนิล
 
1. นางสุดใจ  จัตุพร
2. นายอนุพงษ์  ช่วยพันธ์
3. นายเสกสันติ    รจนากร
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เลิศภิญโญศิริ
2. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
3. เด็กหญิงวรนุช  ป้องจิตร์
 
1. นายปองภพ  ปะวันเนย์
2. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  สังข์สุวรรณ์
2. นางสาวจิตตราพร  หลำกูล
3. นางสาวศรัณยา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทสุทธิ์  นาคคุ้ม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนกล้า
3. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นายอรรชัย  รอดสุโข
3. นางสาวอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายปองภพ  ปะวันเนย์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
2. เด็กหญิงธิชา  โสภา
 
1. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
2. นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายนโม  ผลาผล
2. เด็กหญิงภคพร  บุญนราสิริ
 
1. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
2. นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายกานต์  ปุงคานนท์
2. นายนนทการณ์  เลิศคเชนทร์ศรี
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทรโอภาส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมเสน
 
1. นางสาววัชรีย์  บุญชู
2. นางสาววรัญญา  บุญขยาย
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.7 ทองแดง 8 1. นายศุภเดช  ศรสูงเนิน
2. นายอิทธิพัทธ์  อ่อนอุบล
 
1. นายจิตติชัย  ปากหวาน
2. นายมานัสวี  ด้วงไพรี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญา  พิมพ์มหาศิริ
2. เด็กหญิงอชิรญา  ศิริโสภณา
 
1. นางสาวชนิดา  ศักดิ์โกมลศรี
2. นางสาวณิชกานต์  ศรีสุขใส
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายทัศพร  ภูนนท์
2. นายนรวิชญ์  มั่นศิลป์
 
1. นายวศิน  รัตนยาติกุล
2. นายนินนาท  แจ่มเล็ก
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 13 1. นายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. นางสาวน้ำฝน  รวดเร็ว
 
1. นายจิตติชัย  ปากหวาน
2. นายวศิน  รัตนยาติกุล
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิตยา  หงษา
2. เด็กหญิงศศิกร  อู่สมบูรณ์กิจ
3. เด็กหญิงอรพิลา  นิ่มนูนใจ
 
1. นายพัชรพล  ถาวรจักร์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 10 1. นางสาวนริศรา  ศรัทธานุ
2. นายวันชนะ  อยู่ภักดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเสมอ
 
1. นายพัชรพล  ถาวรจักร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวนิศานาฎ  รักคำมูล
2. นางสาววชิราภรณ์  เลิศปาน
3. นายเทภากรณ์  โลหิตรัตนะ
 
1. นายพัชรพล  ถาวรจักร์
 
106 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมทรัพย์
 
1. นายธีรวัฒน์  มาโต
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐานันดร  ภู่คุ้ม
 
1. นางสาวสุจิรดา  โพธิ์เทศ