สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภัชญา  พรฉัยยา
 
1. นางสาวธารทิพย์  เขินคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวหนึ่งหทัย   แซ่เฮง
 
1. นางสาวธารทิพย์  เขินคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จิระเธียรสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทองทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอภิชญา   เย็นใจ
 
1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายปรมี   หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนลินทิพา   สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุธิดา  ไชยโย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวอารีรัตน์   วัดคำ
 
1. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรพิมล  แตงวิเชียร
 
1. นางสาวกนกนาถ   แซ่ตั้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นายไชยา  นรานรัมย์
 
1. นางอริสา  ถนอมเล็ก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เติมธนาสมบัติ
2. เด็กหญิงศรินยานันท์   จันทร์รุ่ง
 
1. นายจิรกฤต   ยศประสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสมิตานันท์   วิเศษศรี
2. นางสาวเกวลิน   คงตางาม
 
1. นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงพราวภัสรา   แจ่มกลิ้ง
2. เด็กชายมนตรี  จีระมะกร
 
1. นายเลอพงศ์   จันสีนาก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นายอดิศักดิ์   ทองศรี
 
1. นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิระเธียรสิน
 
1. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 19 1. นายเจษฎา  ทองศรีเพชร
 
1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนนทพร   หอมหวล
2. นางสาวพิชญา  สิทธิอวยชัย
3. นายภูวดล   จันทร์สุข
 
1. นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล
2. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  หาดชุม
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชุมแสงเยาวรัตน์
 
1. นางสาวปราณี  พรมติ๊บ
2. นางมัณฑนา  เลิศเสรัพัฒนกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นายบุศย์เมธี  โกเมนรุ่ง
2. นายพชร  แสนสีมน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง
2. นางสาวศศิธร  นานไธสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงแชเนล  โซนิเย่ร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 17 1. นายปิยะ  กองศรี
 
1. นายเจนภพ  มณีพงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์   มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โฉมตรึก
 
1. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 1. นางสาวศรัณย์พร  โคแสง
 
1. นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 44.88 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายดวิษ  ลาภกระจ่าง
 
1. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรภัทร์  ม่วงจั่น
2. เด็กชายอนุชา  อาจหาญ
3. เด็กชายเป็นต่อ  เฮงหลี
 
1. นางจิดาภา  สุริยันต์
2. นางกัลยา  ม่วงมั่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 16 1. นายภูวดล  จันทร์สุข
2. นางสาวมณฑิราลัย  วิชกรรม
3. นางสาวอรอมล  โพธิ์สุด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์
2. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  แพรุ่งโรจน์ทวี
2. เด็กชายพนธกร  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงแทนใจ  ประเศรษฐานนท์
 
1. นายคมสัณห์  จันสอน
2. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวยอแสง  วิทยารัฐ
2. นางสาวอรนภา  พุทธรัตน์
3. นางสาวอลิษา  แพสุพัฒน์
 
1. นายเรวัตต์  นกสว่าง
2. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. นางสาวซินเหล่ย  เฉิน
2. เด็กหญิงพรธิตา  เหมือนตา
3. เด็กหญิงศศิการต์  เหมือนสมัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนดำ
2. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายตฤณ  ตั้งนรารัชชกิจ
2. นางสาวนวพร  กิจผ่องใส
3. นางสาวสิรญา  วงศ์รำพัน
 
1. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง
2. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.83 เงิน 8 1. เด็กชายกาญพิภพ  สอนไตรแก้ว
2. เด็กชายณรรฐสิทธิ์  บุญญกามะ
3. เด็กหญิงอันนา  ศรีทิพาธร
 
1. นางสาวอุบล  บุญชู
2. นายรุ่งโรจน์  สมนิล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 13 1. นางสาวสุกัญญา  ศึกษา
2. นายสุวรรณรัตน์  บุญอยู่
3. นายเอกลักษณ์  สิทธินามะ
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์
2. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลนา  สุทธิรักษ์
2. เด็กหญิงพราวภัสรา  แจ่มกลิ้ง
 
1. นางกัลยา  ม่วงมั่น
2. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายกิติพงศ์  เรืองยศ
2. นายศิรวิทย์  เตชประสพชัย
 
1. นายเรวัตต์  นกสว่าง
2. นายคมสัณห์  จันสอน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลวรีย์  กุลจิตติเสถียร
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  เจียมพิริยะกุล
3. เด็กหญิงธนพร  วรไธสง
4. เด็กหญิงนันทกานต์  สัตย์ซื่อ
5. เด็กหญิงลลิตา  อรัญเวศ
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก
2. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายธนชัย  ศึกษา
2. นายธนดล  กลิ่นสุคนธ์
3. นายธีระศักดิ์  เรืองสา
4. นางสาวพรรณพษา  กลิ่นสุคนธ์
5. นางสาวพัชรี  ทองแท้
 
1. นายไกรสอน  หม้อและ
2. นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมปัทมาภรณ์  ตั้งสกุลเดิม
2. เด็กชายปรมี  หมื่นตุ้ม
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  สามารถ
4. เด็กหญิงพัชราภาณ์    คงวงษ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  จำปางาม
 
1. นางสาวสิริรัตน์   รักพงษ์
2. นายอัครวัฒน์  ยอแสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนโชติ  มั่นกสิกรรม
2. นายนพนันท์   ยุพโคตร
3. นางสาวนฤมล  ไชยเสน
4. นางสาวนัทชา  โตเขียว
5. นายสหสหัส  กิตติบุญเกศ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์
2. นายจีรพงศ์  เกิดธูป
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายปัณณวัฒน์  แย้มขุนทอง
2. นางสาวภนุมาศ  นพสวัสดิ์
3. นายวงศกร  มะนะเปรม
4. นางสาววนิดา  สาธร
5. นายเมธาวี  พุทธรอด
 
1. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์
2. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันต์กวี  จรูญกิตติคุณ
2. เด็กหญิงคามิลล่า  เจมส์โซ่
3. เด็กหญิงจันทวรรณ  วาที
4. เด็กชายนันทยศ  เที่ยงแท้
5. เด็กชายพันธกร  แสงโชติ
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วะนา
7. นายพีรพล  จันทวานิช
8. เด็กหญิงภัคจิรา  แบรนด์สเต็ทเตอร์
9. เด็กหญิงมติมนต์  แซ่เจ้ง
10. เด็กชายวทัญญู  กลับวงศา
11. นางสาววัชรีภรณ์  โต๊ะทอง
12. เด็กหญิงสรรัตน์  ยอดริด
13. เด็กชายสหรัฐ  วงษ์ทองคำ
14. เด็กหญิงสินิทรา  บัวศิริ
15. เด็กชายอภินันท์  ทันธิมา
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายอัครวัฒน์  ยอแสง
3. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน
4. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์
5. นายไกรสร   หม้อแหละ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิฑัมพร   มาแก้ว
 
1. นายทองฉัตร  ไรนุ่น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัมรัตน์  ช่วยลือไทย
 
1. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แพรุ่งโรจน์ทวี
2. เด็กชายฐิตินันท์  สอนโคตร
 
1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์
2. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพนมพร  ศรีประสงค์
2. นางสาวสิริกาญจน์  แพทอง
 
1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์
2. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผึ้งหวาน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จารุวนากุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งจูงกลาง
4. เด็กหญิงพรเพชร  ทันเพราะ
5. เด็กชายพศิน  ก๋งอุบล
6. เด็กหญิงรยาพร  ปานกระโทก
7. เด็กหญิงอริสรา  สกุลรุ่งอรุณ
8. เด็กหญิงอัญธิกา  สังข์กระจ่าง
9. เด็กหญิงเนตรนภา  จั่นบุบผา
10. นางสาวเบญญาภา   ไชยสงค์
 
1. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร
2. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง
3. นายวรกุล  นนทรักส์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจินดา  อีดิฟกแซมเชีย
2. เด็กหญิงพีรกาญจน์  ทองผุด
 
1. นายภูมินทร์  เกิดศรี
2. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวกมลชนก   มัณฑุกานนท์
2. นางสาวนิชาภา   พลับขจร
 
1. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา
2. นายภูมินทร์  เกิดศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชติกา   มณีโชติ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทับทวี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวอริยาภรณ์  พิพัฒน์นาคะกุล
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนัชพร   เทพณรงค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวแพรวา  เทียนคำ
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัทธ์วิสาข์  วัชระพันธ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยมงคล
 
1. นายปรมินทร์  เสมอภพ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  เสตะจิตต์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ตั้งศรีสุข
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
2. นายทรงพรต  เชื้อภักดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เชียรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายรัตนวุฒิ  อุทัย
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมิตา  เมธาธนพัฒน์
 
1. นายธิติ  ดำรงคงชื่น
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบารมี  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกานต์  นภจร
2. นางสาวธิติญา  ปะชัยภูมิ
3. นายปรัญชัย  สวัสดี
4. นางสาวปราวีณา   รอบคอบ
5. นางสาวรอยพิมพ์  ศิริพุฒ
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวสุทธิดา  สงหลำ
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 1. นางสาวณิชารีย์  ฮวดเถ็ก
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวอรปรียา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขยวง
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายวัชรพงศ์  เปลี่ยนน้อย
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจดี
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวพรรณพษา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำปาเรือง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แว่นรัมย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะยะสุทธิ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  นิบุญกิจ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  พรมศร
6. เด็กหญิงชวิศา  วินิจผล
7. เด็กหญิงธิดามาศ  อดุลย์ประเสริฐสุข
8. เด็กหญิงนันทิยา  จันทรอด
9. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลีทัพไทย
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาแก้ว
11. เด็กหญิงภัทราดา  นรินทร
12. เด็กหญิงอัจฉราพร  ดอนเกษม
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
4. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76.66 เงิน 7 1. นางสาวณัฎฐาสินี  กวินวรโชค
2. นางสาวณิชากรณ์  แก้วสมบัติ
3. นางสาวนริศรา  ปีนี
4. นางสาวนุชนาถ  เพิ่มพูล
5. นางสาวภาดา  ทองสุทธิ
6. นายภูวดล  เป็งโต
7. นางสาววันธกานต์  สุภาพชน
8. นางสาววิชญาดา  ปาสานะเก
9. นางสาววิมลรัตน์  สามสี
10. นางสาวสิโมนา  เจมส์โซ่
11. นางสาวแพรวา  แสงวิเชียร
 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
4. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคริชาพร  อินทะโชติ
2. เด็กชายธีรชาติ  ชูเมือง
3. เด็กหญิงปิยะพร  หงษ์จันดา
4. เด็กชายพรภิเดช  เดชราช
5. เด็กชายภาคภูมิ  โพติยะ
6. เด็กชายวรโชติ  รัตนโชติ
7. เด็กหญิงสสาริน  บัณฑิตอิทธิ
8. เด็กหญิงสิรินดา  กางแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
2. นางสาวจิรดา  กาดำ
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใย
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
6. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
7. นายรณกร  ราศรี
8. นายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ชูแผน
2. เด็กหญิงจรัสรัศมิ์  สิรวรรธกุล
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ธีระบุตร
4. เด็กหญิงธิญาดา  ทองเสม
5. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ดือราโอ๊ะ
6. นางสาวศศิธร  ปรุงทองดี
7. เด็กหญิงสุภสุตา  เสถียรมงคล
8. เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญกังวาลย์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ชูเมือง
2. นางสาวชนิดา  สุริบาล
3. นางสาวธิดารัตน์  บรรดิ
4. นางสาวปนัสยา  เต็มนา
5. นางสาวศิริพร  หทัยเมธาพร
6. นางสาวแพรวา  ถุงเงิน
7. นางสาวแอนนิต้า  ลี
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.34 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวรา  ลิขสิทธิ์พงศ์
 
1. นางสาวชเนตตี   เมืองมูล
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 21 1. นางสาวธัญรดา  แสงประเสริฐ
 
1. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนธรรมธร
 
1. นางสาวศุภร  แซ่ลู่
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 14 1. นายนารเมธ  เปล่งสาคร
 
1. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงศรีรัตน์  นำบัทม์
 
1. นางสาวสุภาลัย  สายคำภา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวขวัญใจ  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาววิชุตา  อินไผ่
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงพ่วง
2. เด็กชายธนกฤต  คล้ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ปานคำ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  รารองคำ
5. เด็กชายฤทธิเดช  บุญศรีนุกุล
 
1. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง
2. นายณภัทร  คชรัตน์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 14 1. นางสาวธีรนาฏ  ช่วยขิต
2. นายธีรภัทร  นิลชัย
3. นางสาวปรารถนา  รอดเรืองฤทธิ์
4. นางสาววาสนา  แม่นแท้
5. นางสาวอรพินธุ์  พิมวงษา
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์
2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคินตามณี   สิริวิชชุพงศ์
2. นางสาวธนิษฐา  พัสดุรักษา
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรีมา  เชื้อแดง
2. นางสาวรติมา   เชื้อแดง
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาพจน์  ตรีบุบผา
2. เด็กชายอนุชา  อาจหาญ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายพสุธร  ใจหวัง
2. นางสาวหนึ่งหทัย  แซ่เฮง
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญ์วรา  กุรุพิลวคุปต์
2. นายธนเดช  กนิษฐานนท์
 
1. นางสาวแรกรัก   บุญอยู่
2. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธวัลรัตน์  รัตนรุ่งเรืองชัย
2. นางสาวนัทชา  โตเขียว
 
1. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
2. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง 5 1. นางสาวณัฐสุดา  ไสวงาม
2. นางสาววรรณิศา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 51.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายชล  ชานันโท
2. นางสาวเกวลิน  ยังประเสริฐกุล
 
1. นางสาวแรกรัก   บุญอยู่
2. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุส  ปัญญารอด
2. นางสาวณัฐนิชา  สุขรินทร์
3. นายปัฐน์  ไชยจักร์
4. นางสาวปิยะมาศ  บุญพามา
5. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
 
1. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกฤษณ์  คงเมือง
2. นายธีรยุทธ  นุตภิบาล
3. นายศิริศักดิ์  พิมพ์อุบล
4. นายศุภกิตต์  เต็มนา
5. นายเสฎฐวุฒิ  โชครุ่งเรือง
 
1. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
2. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 1. นางสาวกรณิศา   มากปาน
 
1. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวศิขริน  เกิดกัน
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภสิริ  สุจริต
2. เด็กชายเดชาธร  ครุผาด
 
1. นางสาววิชชุดา  สมจิตร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ชวลิต
 
1. นางสาววิชุดา  บุญเทียม
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  คุ้มวงษา
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิงเมือง
3. เด็กชายปรมี  หมื่นตุ้ม
4. เด็กหญิงพิมพ์กุล  สีวันพิมพ์
5. เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสร้อย
 
1. นายมิติ  โอชสานนท์
2. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนชัย  ศึกษา
2. นายปฐวี  ลุนอินทร์
3. นายพีรพล  จันทวานิช
4. นางสาวศิรดา  ไกรวิชา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  แซ่เฮง
 
1. นายมิติ  โอชสานนท์
2. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  จุ้ยมอญ
2. เด็กหญิงอาภากร  แซ่หลอ
3. นางสาวโชติกา  มณีโชติ
 
1. นางจุฑารัตน์   ภัทรกรธนกิจ
2. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยมงคล
2. นางสาววาสนา  พรหมหากุล
3. นางสาวแพรวา  เทียนคำ
 
1. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง
2. นางจุฑารัตน์   ภัทรกรธนกิจ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สาลิตุล
2. เด็กหญิงเปมิกา  คงศิรินทร์
 
1. นายอนันต์  สุโพธิ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายคมิก  พิบูลชัยสิทธิ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  เกษสุพันธ์
 
1. นายสัญชัย  วัชรพรรณ
2. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 1. นายจตุรวิทย์  ผ่องนัยเลิศ
2. นางสาวชลิดา  บริบูรณ์ธนกิจ
 
1. นายอนันต์  สุโพธิ์
2. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72.71 เงิน 10 1. นายอิทธิกูล  วรรณวงษ์
2. นายเกียรติกุล  ศิริราช
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์
2. นายสัญชัย  วัชรพรรณ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธันยพร  จุ้ยมอญ
2. เด็กหญิงโชติกา  มณีโชติ
 
1. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายธน  แก้วเกิด
2. เด็กชายพงศพัศ  ดอนหัวล่อ
 
1. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล
2. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 1. นางสาวชวัลนุช  ไป่ทาฟอง
2. นายปิยะ  บัวเผื่อน
 
1. นายสมพร  ชัยวงษ์
2. นายอำนาจ  สิงห์ทอง
 
111 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์วิชัย
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลีทัพไทย
3. เด็กชายอนพัทย์  กันทาทำ
 
1. นางนฤมล  มุสิเกตุ
2. นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์
 
112 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.11 เงิน 12 1. นายกษิดิ์เดช  ฉัตรนภารัตน์
2. นางสาวปณิดา  หอมตีบ
3. นางสาวศสิธร  เวียงสิมา
 
1. นางสาวนฤมล  มุสิเกตุ
2. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงจรินยา  แก้วเชียงกุล
2. เด็กชายภูเบศร์  ประภารัศมี
3. เด็กหญิงสุกันตา  วันหมัด
 
1. นางสาวศิริลักษ์  เพ็งถมยา
2. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.88 ทอง 10 1. นายนิติพงษ์  พิบูลย์
2. นายวีรภัทร  คงจันทร์
3. นางสาวอุไรรัตน์  แว่นทอง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา
2. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวชนิตา  นิ่มนุช
2. นางสาวนนฑวรรณ  พุดปา
3. นายวาทิต  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาววิไลพร  สังข์แก้ว
2. นางปราณี  วีระหงส์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.07 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กำไมล์
2. เด็กหญิงครีมา  จันทร์ชรา
3. เด็กชายภูเบศร์  ประภารัศมี
 
1. นางปราณี  วีระหงส์
2. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร