เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประธานศูนย์การแข่งขัน    
2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง ครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขาศูนย์การแข่งขัน    
3 นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เลขาศูนย์การแข่งขัน    
4 วรวุฒิ ครู โรงเรียนบางบัวทอง เลขาศูนย์การแข่งขัน    
5 นางสาววันวิสาข์ พรมสาร ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
6 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
7 นางทัศนีย์ คันธจันทน์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
8 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
9 นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
10 นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
11 นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
12 นางสาวกิรติยา จุปิติ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
13 นางสาววิมลวรรณ อุไรรงค์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
14 นางสาวเสาวลักษณ์ มณฑล ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
15 นางกาญจนา แก้วน้ำค้าง ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
16 นางสาวสุชาพร ประเสริฐชาติ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
17 นายพจกร ธูปะเตมีย์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
18 นางสาวจรรยา เผือกภู่ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
19 นางสาววิจิตรา จุลนันท์น ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
20 นายสมเกียรติ เข็มเพชร ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
21 นายเอกชัย ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
22 นายอธิชัย ชูพูน ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
23 นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
24 นางสาววสุมนัส ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
25 นางสาวศิรีพรรณ กลันตะบุตร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
26 นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
27 นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
28 นางสาวบุญธรรม อรรถาวร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
29 นางมยุรา โลหะพิริยะกุล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
30 นางนิญมาส เมฆฉาย ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
31 นางสาวจิรภาภรณ์ แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
32 นางสาวเกสรา ทศภูชัย ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
33 นางสาวกีรติ กิจทะ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
34 นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
35 นางสาวนวลอนงค์ มูกขุนทด ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
36 นางสาวณัฐกฤตา เลิศธนะธาดา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
37 นางสาวพรชนก พันธุรา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
38 นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
39 นางสาววิลาสินี สังข์ป่า ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
40 นางสาวประภาพักตร์ เชยนาค ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
41 นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
42 นางสาวธรัตน์พร พูนทองตรีวัชร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
43 นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
44 นางสาววสุมนัส ประสมทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
45 นางสาวศิรีพรรณ กลันตะบุตร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
46 นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
47 นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
48 นางสาวบุญธรรม อรรถาวร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
49 นางมยุรา โลหะพิริยะกุล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
50 นางนิญมาส เมฆฉาย ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
51 นางสาวจิรภาภรณ์ แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
52 นางสาวเกสรา ทศภูชัย ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
53 นางสาวกีรติ กิจทะ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
54 นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
55 นางสาวนวลอนงค์ มูกขุนทด ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
56 นางสาวณัฐกฤตา เลิศธนะธาดา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
57 นางสาวพรชนก พันธุรา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
58 นางสาวอารีรมภ์ กิจานุกูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
59 นางสาววิลาสินี สังข์ป่า ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
60 นางสาวประภาพักตร์ เชยนาค ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
61 นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
62 นางสาวธรัตน์พร พูนทองตรีวัชร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
63 นางสุพิศ รนขาว โรงเรียนปากเกร็ด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
64 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
65 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
66 นางชณากานต์ ศิลปรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
67 นางชยานันต์ คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
68 นางอารมย์ ระเบียบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
69 นางสาวธนัดดา ขีดเขียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
70 นางชณากานต์ ศิลปรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
71 นางชยานันต์ คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
72 นางอารมย์ ระเบียบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
73 นางสาวธนัดดา ขีดเขียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    
74 นางทัศนีย์ อุ่นชื่น ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
75 นางทัศนีย์ อุ่นชื่น ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
76 นายณฐวรรษ เสนียาภา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
77 นายณฐวรรษ เสนียาภา ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
78 นางชยานันต์ คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน    
79 นางชยานันต์ คงทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน    
80 นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและเลขาณุการ คณะกรรมการการเงิน    
81 นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและเลขาณุการ คณะกรรมการการเงิน    
82 นางทัศนีย์ อุ่นชื่น ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ คณะกรรมการการเงิน    
83 นางทัศนีย์ อุ่นชื่น ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ คณะกรรมการการเงิน    
84 นางศรีไพร พูลหลำ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
85 นางชนาภา ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
86 นางสาวนวภรณ์ คุณเวียน ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
87 นางดุษฎี นาเสงี่ยม ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
88 นางศรีไพร พูลหลำ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
89 นางชนาภา ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
90 นางสาวนวภรณ์ คุณเวียน ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    
91 นางดุษฎี นาเสงี่ยม ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการการเงิน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]