ประกาศจากศูนย์แข่งขันภาษาญี่ปุ่น
          ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ส่งบทพูดให้กรรมการตัดสินทางอีเมล์ตามที่กำหนด โดยเขียนชื่อโรงเรียนของตนเองกำกับด้วย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้
โรงเรียนในเขตนนทบุรี ๑  ส่งที่เมล์ kenken99kenken@yahoo.co.jp
โรงเรียนในเขตนนทบุรี ๒  ส่งที่เมล์ supergirl_satomi@msn.com
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:16 น.