เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ เขต 1)
ณ จ.สมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวณัฏฐคนันท์ พัดศรี ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ บันทึกคะแนน  
2 นางสาวมัชฌิมา ศิริคำ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ บันทึกคะแนน  
3 นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ บันทึกคะแนน  
4 นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง บันทึกคะแนน  
5 นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
6 นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
7 นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
8 นายสมชาย เขียวศิริ ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
9 นายปิยะพล จิตรวิขาม ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
10 นายพัทธนันท์ ทรรศนียพงษ์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
11 นายวรัญญู อดิศักดิ์กุล ร.ร.สมุทรปราาการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
12 นายธวัชชัย โรจนาวัลย์ ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
13 นางดวงเดือน ร.ร.บางบ่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
14 นายสุนทร ปั้นบุญชู ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
15 นายธวัชชัย เจริญกุล ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
16 นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
17 นายสนิท ไทยพิรัด ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
18 นางสาวมุกดา ลั่นสิน ร.ร.วัดทรงธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
19 นางปพัชญา สังข์น้อย ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
20 นายก่อการ ไชยสงคราม ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
21 นางประคอง ม่วงศรี ร.ร.สมุทรปราาการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
22 นางสาวชริตา สังขพิทักษ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
23 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง ร.ร.บางบ่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
24 นางสาวกฤติยา หอมเพียร ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราากร กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
25 นางสาวกวิตา จรัลชวนะเพท ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
26 นายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
27 นางสาวสุภวรรณ วงศ์ยะรา ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
28 นางวัฒนา สุดจิตร ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
29 นายชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้าย ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
30 นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมน ร.ร.วัดทรงธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
31 นางสาวมณฑิพา เครือเตียว ร.ร.อำนวยวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
32 นางสาวญาณินี พรหมมา ร.ร.วิสุทธิกษัตรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
33 นางสาววรัญญา สารัตน์ ร.ร.วิสุทธิกษัตรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
34 นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
35 นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
36 นางสาวภาณิภัค พิบูลย์ ร.ร.สมุทรปราาการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
37 นายรัฐเขตต์ หิรัญ ร.ร.สตรีสมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
38 นางสาวจุฑามาศ พิมพ์นอก ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
39 นางสาวสุพาภรณ์ พนิรัมย์ ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
40 นายสิทธิ์ณรงค์ สิมสกุล ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
41 นางสาวพิชญ์กานต์ หางนาค ร.ร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
42 นางวารุณี สังฆะศรี ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
43 นายธนูชัย สืบทิม ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
44 นางนิรบล บัวประเสริฐ ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
45 นางสาววราภรณ์ พุ่มผกา ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
46 นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
47 นางสาวสุพัฒษา พันยา ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
48 นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย ร.ร.บางบ่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
49 นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา ร.ร.บางบ่อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
50 นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
51 นางสถาพร เหมหงษ์ ร.ร.สมุทรปราาการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
52 นางปุณยวีร์ จินดานุช ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
53 นายทุติพงษ์ รักจรรยาบรรณ ร.ร.สาธิตบางนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
54 นางสาวจุไรรัตน์ อิ่นคำ ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
55 นางบุญทิพา ภู่เนตร ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
56 นางสาวนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
57 นางสุวิชาดา อัศวเรขา ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
58 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์ ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
59 นายสมชาย แสงถนอม ประธานกรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
60 นายสุพล โหมดเขียว รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
61 นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
62 นายขวัญดี สิงห์ทอง กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
63 นายจุลสิงห์ พิชญานนท์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
64 นายบุญยิ่ง ป้อมประคอง กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
65 นายพงศธร สงวนสิน กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
66 นายพงษ์เทพ มาอุ่น กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
67 นายชลสิทธิ์ สมบุญวงศ์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
68 นายชมโชค เลาหะจินดา กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
69 นายธีระยุทธ สุนทรชื่น กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
70 นายเฉลา ขาวผ่อง กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
71 นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
72 นายธานี จั่นอาจ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
73 นายกิตติศักดิ์ กังวานไกล กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
74 นายนะที ใจชอบ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
75 นายสมหมาย ราชาแพทยาคม กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
76 นายถนอม ภูนุช กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
77 นายประเสริฐ ทรัพย์สิน กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
78 นางสาวนาตยา บรรจงอักษร กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
79 นายอรรณพ ภู่แจ้ง กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
80 นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
81 นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
82 นายทวีศักดิ์ สุพัฒนาพงศ์ กรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
83 นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 นางอัญชลี เครือวงศ์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นางสาวจีรวรรณ สุขผล โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นางสาวดารุณี รักซ้อน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นางประเทือง เปรมจิตต์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นายอิสรา นาคมนต์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นายศรายุทธ พุทธศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นางสาวสมพร พุทธสถาพร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นางกานต์พิชชา จีระศิริ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางประภาพร ขันสุวรรณ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นายสายัณห์ สุขยิ่ง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นายมานะ ไกรแก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย ชวนดี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นางสาวอุมาพร รักศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
109 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
110 นายสาโรช คุ้มครอง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
111 นายทัตเทพ กู้ภูเขียว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
112 นายอนันต์ พรมเสนสา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
113 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
114 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
115 นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
116 นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
117 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
118 นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
119 นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
120 นางสาวศิริพร ภู่ทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
121 นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
122 นางสาวอุมาพร รักศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
123 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
124 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
125 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
126 นางสาวธนพร ขานสันเทียะ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
127 นายธวัชชัย พรมวงค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
128 นางสาวเสาวนี ประดับมุข ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
129 นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
130 นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
131 นายทัตเทพ กู้ภูเขียว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
132 นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
133 นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลาง  
134 นางสาวกฤติกา ไหวพริบ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการกลาง  
135 นางสาวธนภร ตันเจริญ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการกลาง  
136 นางสาวกรกฎ อินทรพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
137 นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการกลาง  
138 นางสาวเตชินี สุขสำราญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการกลาง  
139 นายพสุธร แก้วพวง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการกลาง  
140 นางสาวอรทัย วัฒนจินดา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการกลาง  
141 นางสาวกนกพร น้อยทรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
142 นางสาวพรรวิภา ชารัมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง  
143 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
144 นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
145 นางศรุดา ตระกูลวรรณา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
146 นางปทุมพร สินสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
147 นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
148 นางสาวเกษร เก่งการช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน  
149 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ ครูคศ.2 โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
150 นางสาวสุกานดา รุ่งแสง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
151 นางสาวณรรฐากร วัฒนาดิลกกุล ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
152 นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน ครูคศ.1 โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
153 นางจิตจา เผ่าสามมุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
154 นายอังกูร อาจหาญวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
155 นางสาวไอศิกา โยธาศรี ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
156 นางสายหยุด กรนุ่ม ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
157 นางชื่นจิต รอดสังวาลย์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
158 นายสถาพร แก้วสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
159 นางสาวอังศุธร อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
160 นายวัศพล วงศ์ที ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
161 นางสาวสิรินทรา บุญประคม ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
162 นางสาววิมลลักษณ์ คงสนอง ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
163 นางสาววิมลสิริ ประชุมรัตน์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
164 นายธนูชัย สืบทิม ร.ร.มัธยมวัดด่านสำโรง ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
165 นางเอ็มวัน เผือกผ่อง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
166 นางสิริกร บุญทัน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
167 นายกฤษฎา กุลฑลนพรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
168 นายมลฑล สุนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
169 นางสาวกมลวรรณ สำราญสุฃ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
170 นางสาวอภิชญา สาเทียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
171 นางสาวศิริอักษร รัตตัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
172 นางสาววรวลัญช์ กองสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
173 นางสาวศิริลักษณ์ โซ๊ะมิเลาะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
174 นางสาวกานต์รวี ประยงค์เพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
175 นางสาวสุชัญญา เทียมศร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
176 นางสาวธนัชฌา คุณเผือก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
177 นางสาวพิมลภัทร แก้วแพ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
178 นายศุภกร ลี้เกื้อกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
179 นายชิษณุพัฒน์ ยาประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
180 นางสาวสรารัตน์ พวงระกำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
181 นางสาวกัญญ์สิริ ศิริพงศ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
182 นางสาวน้ำฝน แพงดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]