.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-----ระดับเขตพื้นที่-----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 1 28 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 2 31 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 1 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 2 1 พ.ย. - 5 พ.ย. 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  -
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ต.ค.-พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจากโอนข้อมูล
ไปสู่ระดับชาติ
-----ระดับชาติ-----
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5-10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
  ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 04:14 น.