::sm-spk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไทโรงเรียนราชวินิตบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววาลิช ลีทาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิรูญรุ่ง บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ร้อยพิลาโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดาพร สังข์ทองโรงเรียนราชวินิตบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ยโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมภูนุช ลาบึงโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา บุญคงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายธนกร คิดตาโยโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สาลีสีโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ปราบนอกโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรณู คำหอมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพินิจ จันทร์ดีโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพกฤษ เอมดีโรงเรียนบดินทรเดฃา (สิงห์ สิงหเสนี) สป.รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารินทร์ ทองเพียรโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวติยรัตน์ เมฆใจดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทองโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา วัฒนศิริโรงเรียนราชวิตสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุลโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ นิยมรัตนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
4. นายปริญญา หอมชื่นโรงเรียนบดินทรเดฃา (สิงห์ สิงหเสนี) สป.กรรมการ
5. นางสิริธร ตะวันธรงค์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ชิณวัฒน์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ การะเกดโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปกฉัตร แช่มช้อยโรงเรียนราชวิตสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวงโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัชพร เกิดรุ้งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาญดา ปันตาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมธุรดา ปองไปโรงเรียนราชวิตสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายอัษฏายุธ จินพลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางละออ ชีวะประไพโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา สายพานทองโรงเรียนบดินทรเดฃา (สิงห์ สิงหเสนี) สป.รองประธานกรรมการ
3. นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางทรงโฉม ศิริโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี พรมรัตน์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โมฆรัตน์โรงเรียนราชวิตสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางชัญญา พรรณศรีโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
4. นางสาวจิรันธนิน คนกลางโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิจจ สาเงินโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่นโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ คณะชาติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายดนุพล คำชมภูโรงเรียนบดินทรเดฃา (สิงห์ สิงหเสนี) สป.กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร นาอุดมโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คำจันทร์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลีโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ พลโยธาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ร่วมทวีโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจิราพร คุ้มตระกูลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
7. นายวุฒิชัย พูนชัยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ สิงห์มนัสโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แสนบุดดีโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ กุดนอกโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายประยุทธ ติณรัตน์โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ดอกไม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายนรินทร์ แก้วสว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
7. นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์โรงเรียนบดินทรเดฃา (สิงห์ สิงหเสนี) สป.ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปั้นชูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนาโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจักรกริช แก้วไวยุทธโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ฤาวงศ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายอานุภาพ พันธุ์ค้าโรงเรียนราชวิตสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นายราชาชัย รุ่งโรจน์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวจิราพร อ่อนนนท์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
9. นางสาวสันทนา สุวสิงห์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงศ์นรินทร์ ภุมรินทร์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
2. นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา อรัญสารโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงศ์นรินทร์ ภุมรินทร์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
2. นางอัจฉรีรัตน์ อัฉรารัตน์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา อรัญสารโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนู แสงอินทร์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุตรงามโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนู แสงอินทร์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
2. นางดวงฤดี บุตรงามโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แคล้วภัยโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุธี ภาระหันต์โรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวันชัย แคล้วภัยโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุธี ภาระหันต์โรงเรียนวัดนวลวรดิศกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. พระปลัดพัฒนะ วฑฒโนพระอาจารย์วัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ตาแจ่มโรงเรียนนวลนรดิศกรรมการ
3. นายปริญญา เย็นนรินทร์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวรพจน์ วิเศษศิริวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนภูมิ พุ่มจันทร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นายวีรกิตติ์ ชัยวินิตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนภูมิ พุ่มจันทร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นายวีรกิตติ์ ชัยวินิตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบางชื่น บัวระบัตินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
2. นางสุรวรรณ จันทร์เจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทร์ศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอุไร หยังหลังนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
2. นางสาวจารุณี เดชพันธุ์นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการกรรมการ
3. นายวัชพล แสงวงศ์นักวิชาการวัฒนธรรมขำนาญการกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาสุทิน ปิยสีโลพระอาจารย์นหชัยวัดอาษาสงครามกรรมการ
2. พระอาจารย์เชิด ภิรปญโญพระอาจารย์วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามกรรมการ
3. พระครูประทีป ธรรมพิมลพระอาจารย์วัดจันทารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายโสตถิพงศ์ รัตนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ์วัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายไอสูรย์ ปราบอริพ่ายมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางเกษร รุ่งเรืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
4. นางสาวญาณินี พรหมมาวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
5. นายไพรัช แดงเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ์โรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายไอสูรย์ ปราบอริพ่ายโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณินี พรหมมาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
4. นางเกษร รุ่งเรืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกรรมการ
5. นายไพรัช แดงเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ภักดีวงษ์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ อินทร์มาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ภักดีวงษ์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ อินทร์มาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สุวรรณคีรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา กันภัยโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เรืองรังสีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สุวรรณคีรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา กันภัยโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เรืองรังสีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิราภรณ์ ส่งแสงโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลนฤมล นามจำปีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ชูกรณ์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิราภรณ์ ส่งแสงโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลนฤมล นามจำปีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ชูกรณ์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร แก้วโพธิงามโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ โคตรสงครามโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิณชุดา ซื้อมีชัยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวนวลนฤมล นามจำปีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
5. นางอัมพร คำดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิณชุดา ซื้อมีชัยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวนวลนฤมล นามจำปีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
5. นางอัมพร คำดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาดโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ไกรแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
4. นายศุภรัตน์ ทาวเวลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอุดม พลเยี่ยมโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาดโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ไกรแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
4. นายศุภรัตน์ ทาวเวลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอุดม พลเยี่ยมโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุมลธา เครือซ้าโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิฐาน พิศภักดีโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวจิรวรรธ พรุเพชรแก้วโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ลอยวิเวกโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ กีบขุดทดโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
7. นางสาวนุชจิรา เมฆทันต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯกรรมการ
8. นางสาววรกร กลั่นเกิดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์กรรมการ
9. นางเขมสิริ กิจเจรญโชติกุลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
10. Mr.Adelino Jr Valenzuelaโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายวัศพล วงษ์ทีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาธิป อยู่คงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตตรารีย์ จิรายุวัฒนาโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นายอนุชิต นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริพล วงศ์สุบรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯกรรมการ
5. นางสาวพนิดา จิตรจรัสโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
6. นายบุตรรินทร์ ทองส่งเสริมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ฺ ศักดิ์รัตน์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวสีรัก ลัยนันท์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
9. Mr.Ivan Stojanovicโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรักษ์ คงสนองโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ชนะภัยโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวดรุณี วรจกร์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐติกา สาริกาโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววณดา บิลดาวูดโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
7. Mr.Freddie B Acopโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
8. นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์โรงเรียนมัธยมวัดใหญ่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศิมน สุขอนันนต์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ จักหงษ์สุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
11. นางสาวสุภญา แจ้งเวชยากรโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์กรรมการ
12. นางสาวนิยม ภาเรืองโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
13. นายชนะ สิกุลจ้อยโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
14. นางพชรวรรณฺ์ เพ็ชรชุมโรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
15. นางสาวปรียทรรศ์ คดีพิศาลโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
16. นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
17. นางสาวอังคณา นภาแจ่มจันทร์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
18. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. Mr.Louella Dangangan Nacuaโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวสาลินี ศรีสง่าโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
4. MissEfrich Daramanโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
5. Mr.John Baptista Mwangi Njiagiโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางสาวอริสรา สุขสวัสดิ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี เต้หนองเป็ดโรงเรียนมัธยมวัดใหญ่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิศากร ไชยเอียดโรงเรียนพลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวทิพวัลย์ บังษรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ บุญเผือกโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
11. MissImmaculate Wanderaโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
12. นางสาวกาญจนา จุกแก้วโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
13. นางสาวแสงระวี กระฐินเทศโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
14. นางสาวรุนี คงสมศรีโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวันโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธีรา ุดมพงษ์โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวอังศุธร อึ้งตระกูลโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา อวนศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการกรรมการ
5. นายอรรถพล เรืองกลิ่นโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ผดุงตาลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์กรรมการ
7. นางสาวพีรญา แคนติโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวสุธาสินี เจ้ยชุมโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวจิรัศชญา ธิมะดีโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุศรา พลอยมณีวงศ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางศศิณี เขียวศิริโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกรรมการ
3. นายกำพล มัดจุปะโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิชา จันทร์สุขโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
5. MissSherly Ubaldo Toledoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ปานสกุลโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ศักดาวงษ์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
8. นางสาวสิริพร ทองพูลโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาววราสิณี ศิริโสดาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
10. นายกำพล มัดจุปะโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวณัฏฐิณี อ๊อกกังวานโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมกรรมการ
12. นางสาวตติยา เพ็งสิงห์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณรัตน์ สีเหลื่อมใสโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา เผือกผ่องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ มีมูลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีปโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลศิริ ประชุมรัตน์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช ป้านประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวอนัญญา คมสันโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวอิศรา ใจสอนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวศศิตา สมวันโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
10. Mr.Steven Somervilleโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
11. MissPrecious Jovelyn Limjukoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการกรรมการ
2. นายภูริพงษ์ เพชรมณีโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์โรงเรียนนวมินทรเตรียมพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภัค สิ้มสายโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวเกษณีพร แสงดาวโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
7. นางสาวทัศนันท์ สนิทเชื้อโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา อิณลาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
10. นางสาวขวัญเรือน เยื่อทองเทศโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
11. Mr.Jeremy Thompson Stanbridgeโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการกรรมการ
12. Mr.Jove Leonardo Teancoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมิกิ แซ่หย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวแจ่มจันทร์ ใส่นวลโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี มาลีหวลโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางมัลลิกา เผ่ามานะเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
5. นางรัตติกาล ศรีบุญมีโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
6. นางชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียรโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
7. MissZhang Bing Qianโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชวิศา บุญสินธ์โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายมงคล จำปาแฝดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางปวรินทร์ ปรางทองโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัชฌิมา ศิริคำโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. นายธิชากร ธรรมโยธินสกุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
6. MissYan Ao Liโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
7. Mr.Liu Weiโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวภคมน อภิราชยุตกุลโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาววิวรรณรักษ์ นวลอนันต์สกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัสสินี แซ่อึ้งโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นโรงเรียนราชวินิตบางแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐยา เด่นดวงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเพชญา ตันพัฒนาศิริกุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
6. Mr.Ryuhei Uonoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. MissToshiko Fukuyaโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัสสินี แซ่อึ้งโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐยา เด่นดวงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเพชญา ตันพัฒนาศิริกุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
6. Mr.Ryuhei Uonoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. MissToshiko Fukuyaโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา วงษ์สุภาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ทิพา เปียสังข์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
3. MissYang Chanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อกรรมการ
4. นางสาวปวีณา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี โม้อุ่นโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร อดทนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
7. นางวรางคณา นาคใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯกรรมการ
8. นางสุกัญญา หลี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธนกร มูลคำก้อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมินชา ทศไกรโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯกรรมการ
3. นางสาวชวิศา คำชมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา รู้วงศ์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. Mr.Manae Hondaโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯกรรมการ
6. Mr.Ryuhei Uonoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวหัทยา เกตุพานิชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา วงษ์สุภาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรสริน ชาญอักษรโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. MissFeng Yunโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวพิงศฒิฉัตร เมธาธารณ์กุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
5. นางสาวนันทิดา ปินะสุโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ หวังเป็นไทยโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ พันนาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.กรรมการ
8. นางนริยา บุญมณีสิรีกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวณัฎฐ์คนันท์ พัดศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
10. นางสาวปานเลขา ปล้องทอง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวศศินภา ศรีณรงค์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์โรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี ขัดกันทะโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สกุลเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. Mr.Ryuhei Uonoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. MissManae Hondaโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร อดทนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา วงษ์สุภาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นตาโรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมลาภ นิจการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวนวพร ศรีสุขโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
5. MissLu Yun Jiโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
6. MissQua Yu Qinโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
7. MissFeng Hui Huiโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินทร์ คนซื่อโรงเรียนราชวินิตบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ ปัทมปราณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.กรรมการ
3. Mr.Ryuhei Uonoโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissKeiko Nakamura โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร จันทร์แสงโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี คำทองโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทรา บุญประคมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรพย์โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
4. นายชาญชัย วงศ์หาญโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวพนอ เล็ดรอดโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณฺ์ เอิบสุขโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
3. นางณิชชิศา เศรษฐกิจงามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
4. นายไชยโชค พูนพนังโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐสุดา ทำพลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสิริรักษณ์ ยิ้มละมัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร อ่อนแลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ นันภักดีโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร รักศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวซารียาล ชิตชลธารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวธนพร ขานสันเทียะโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตรโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นายสราวุธ สงค์จันทร์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวรุตม์ นันทวิจิตรโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
2. นายวินัย ศรีใสคำโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอุทัยวรรณ แสงสุโทโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา คำตาบุตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางกฤตนันท์ แก้วใสโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจักรกฤษ เวียงคำโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์สินี จันผายโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสหรัตน์ กุฏอินทร์โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติกา ลายครามโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอุดมวดี วรรณกูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภูเบศร์ ขาวพุ่มโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวโสรยา ขวนขวายโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววรันธร มีบำรุงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชันโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
3. นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ดวงมรกตโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสิริกร บุญทันโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
2. นายธวัชชัย พรมวงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
3. นายอภิมุข อินทร์แพรงโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พิกุลทองโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวพรหมพร เพิ่มพูลโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นางนฤมล สุนทองโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ วงษ์ประเทศโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายกิตติภัทธ ขำทับโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา เหล่าเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ
2. นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
3. นายกิตติโชค บัวบุตรโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์นภัส แข่มเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายพงศ์พิพัฒน์ ทองสหธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมาโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
4. นายสาโรช คุ้มครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววาริน แซ่ตูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
4. นาวาเอก ผศ.ดนัย ปฏิยุทธโรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววาริน แซ่ตูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
4. นาวาเอก ผศ.ดนัย ปฏิยุทธโรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายประทาเทพ ทัพเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
3. นาวาเอก ผศ.ไพรัช ทัตตะทองคำโรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. ว่าที่นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุลโรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายประทาเทพ ทัพเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
3. นาวาเอก ผศ.ไพรัช ทัตตะทองคำโรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. ว่าที่นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุลโรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
2. นาวาเอกสิทธิรักษ์ พรมณีย์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
3. นาวาเอก ผศ.ดนัย ปฏิยุทธโรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. เรือโทจุฬา ช่างสมบูรณ์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
2. นาวาเอกสิทธิรักษ์ พรมณีย์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
3. นาวาเอก ผศ.ดนัย ปฏิยุทธโรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. เรือโทจุฬา ช่างสมบูรณ์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร แป้นศิริโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิราธิป วรนุชโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
3. นาวาเอกสิทธิรักษ์ พรมณีย์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุลโรงเรียนนายเรือกรรมการ
5. เรือโทจุฬา ช่างสมบูรณ์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร แป้นศิริโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิราธิป วรนุชโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
3. นาวาเอกสิทธิรักษ์ พรมณีย์โรงเรียนนายเรือกรรมการ
4. ว่าที่นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุลโรงเรียนนายเรือกรรมการ
5. เรือโทจุฬา ช่างสมบูรณ์โรงเรียนนายเรือกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พรมเสนสาโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้วโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร ร่างน้อยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีประธานกรรมการ
2. นางชลธิดา โตภู่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ถาวงษ์กลางโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ ศรีบูธเดชโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ปัญญาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินันท์ จรตระการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย วัฒนจินดาโรงเรียนพลูเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐภัทร แป้นศิริโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิสุทธร คุณรักษาโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิทวัส จิตอารีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาดโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงามโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ คนธรัตน์กุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวทองกร ดูสันเทียะโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวพรหมพร เพิ่มพูลโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวธาริกา ภูมิสถานโรงเรียนราชวินิตบางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก เขียวดำโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เครือแสงโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพดล ชูศิริวัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชัชชนะ แสงเนตรโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
3. นายภูวเดช สมฤทธิ์โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิมุข อินทร์แพรงโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายณพกฤษ เอมศิริโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นางอำไพวัลย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สงวนยวงโรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาววิริฒิพา พูลมาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กลิ่นอยู่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก แสนพยุห์โรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ น้อยสวัสดิ์โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข สืบเสนาะโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุมณฑา ปางลิลาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางนภัค เยี่ยมสุนทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นายมนตรี หิรัญสีทองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาววิรศรา เทียบแก้วโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน กันภัยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ขันสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
3. นายคเณศน์ พึ่งอ่ำโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติชัย โกฏสืบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางธนัชดา อ้นยะโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาววันทนี ฉิมภักดีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายภาคิน อิศวมงคลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
5. นายอดิเทพ ทองกรอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายภาคิน อิศวมงคลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
5. นายอดิเทพ ทองกรอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายภาคิน อิศวมงคลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
5. นายอดิเทพ ทองกรอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายภาคิน อิศวมงคลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
5. นายอดิเทพ ทองกรอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นายภาคิน อิศวมงคลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
5. นายอดิเทพ ทองกรอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]