เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พัขราภรณ์ เจริญสุข ราชวินิตบางแก้ว จัดการแข่งขัน
2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดการแข่งขัน
3 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ คศ. 2 โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน
4 นางสาวสุกานดา รุ่งแสง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน
5 นางสาวณรรฐากร วัฒนาดิลกกุล ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม จัดการแข่งขัน
6 นางสาวอุมาพร รักศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
7 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
8 นายสาโรช คุ้มครอง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
9 นายทัตเทพ กู้ภูเขียว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
10 นายอนันต์ พรมเสนสา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
11 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
12 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
13 นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
14 นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
15 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
16 นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
17 นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน
18 นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
19 นางสาวอุมาพร รักศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
20 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
21 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
22 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
23 นางสาวธนพร ขานสันเทียะ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
24 นายธวัชชัย พรมวงค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
25 นายทัตเทพ กู้ภูเขียว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
26 นางสาวเสาวนี ประดับมุข ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
27 นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
28 นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
29 นางสาวศิริพร ภู่ทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
30 นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
31 นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลาง
32 นางสาวกฤติกา ไหวพริบ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการกลาง
33 นางสาวธนภร ตันเจริญ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการกลาง
34 นางสาวกรกฎ อินทรพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
35 นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
36 นางสาวเตชินี สุขสำราญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
37 นายพสุธร แก้วพวง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
38 นางสาวอรทัย วัฒนจินดา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
39 นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
40 นางสาวกนกพร น้อยทรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
41 นางสาวพรรวิภา ชารัมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการกลาง
42 นางกานต์ธีรา กษมกุลการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
43 นางสาวจิรันธนิน คนกลาง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
44 นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางอัญชลี เครือวงศ์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวจีรวรรณ สุขผล โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวดารุณี รักซ้อน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางประเทือง เปรมจิตต์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายอิสรา นาคมนต์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางวรรณกวี ทองสีดา ครูโรงเรียนราขวินิตบางเเก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายชัยยุทธ พูลเจริญ ครูโรงเรียนราขวินิตบางเเก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายศิริ โชคสกุล ครูโรงเรียนราขวินิตบางเเก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายเกียรติชัย เดชวรรณ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายศรายุทธ พุทธศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวสมพร พุทธสถาพร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางกานต์พิชชา จีระศิริ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายศิติวัฒน์ พัฒน์แก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางประภาพร ขันสุวรรณ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายสายัณห์ สุขยิ่ง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายมานะ ไกรแก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย ชวนดี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางเอ็มวัน เผือกผ่อง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
72 นางสิริกร บุญทัน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
73 นายกฤษฎา กุลฑลนพรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
74 นายมลฑล สุนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวกมลวรรณ สำราญสุฃ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
76 นางสาวอภิชญา สาเทียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวศิริอักษร รัตตัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
78 นางสาววรวลัญช์ กองสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
79 นางสาวศิริลักษณ์ โซ๊ะมิเลาะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
80 นางสาวกานต์รวี ประยงค์เพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
81 นางสาวสุชัญญา เทียมศร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวธนัชฌา คุณเผือก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวพิมลภัทร แก้วแพ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
84 นายเสรีพงษ์ นามเมือง ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
85 นายศุภกร ลี้เกื้อกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
86 นายชิษณุพัฒน์ ยาประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
87 นางสาวสรารัตน์ พวงระกำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวกัญญ์สิริ ศิริพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
89 นางสาวน้ำฝน แพงดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
90 นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
91 นางลมัย เฉลยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
92 นางสาวเกษร เก่งการช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
93 นางปทุมพร สินสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
94 นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
95 นางศรุดา ตระกูลวรรณา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รองประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
96 นายวิทยา แผ่นผา โรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน
97 นายอนันต์ พรมเสนสา โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ กรรมการตัดสิน
98 ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้ว โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กรรมการตัดสิน
99 นางอุมาพร ร่างน้อย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กรรมการตัดสิน
100 นางชลธิดา โตภู่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
101 นางสาวสุภาพร ถาวงษ์กลาง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสิน
102 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน
103 นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว ประธานกรรมการจัดการประกวดเเข่งขัน ประธานกรรมการจัดการเเข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]