รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม 6 สมุทรปราการ 2
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมพฤกษ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  แซ่หลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกชกร  แย้มโสม
 
1. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงศิริโสภา  มีสัตย์
 
1. นายอุดม  วงมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณัฐวิภา  แขนสันเทียะ
 
1. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  สมจิตร
 
1. นางทัศนา  โพธิ์เงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาววิภากร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวบุษรา  พาคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งมงคล
 
1. นายอภิชา  พุ่มพวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุรีย์พร  อ่อนสา
 
1. นางยุภาวดี  วงศ์สุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  กุลพิภัทร์นำชัย
 
1. นางเสนาะจิตร  ดำทองสุก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สายสี
2. เด็กชายโซกุน  อนุอ้น
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวพัชรา  อาดัม
2. นางสาววริศรา  วังวงษ์
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายปฎิพล  ธิราผล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ส้มดี
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
2. นางสาวกมลชนก  เห็นจงชม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายอภิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา
 
1. นายปัญญา  แซ่ลี้
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายโยธิน  ศิลารักษ์
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมศร
2. เด็กชายศิวกร  ทับทอง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  มากเบน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสมา  อยู่นุช
2. นางสาวอมรรัตน์  มาเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวชนาทิพย์  บุญรินทร์
2. นางสาวพรนภา  ถนอมทรัพย์
3. นางสาวอัซมี่  พัศดุ
 
1. นายนรินทร์  มิถุนดี
2. นางหัสยา  โภทชงรัก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคชรัตน์  ศรีวิจารย์
2. เด็กชายลภัส  ถุงพาดี
3. เด็กชายสุทธิชัย  รอดสุววรณ
 
1. นางสาววาสนา  จันทะวิลักษ์
2. นางสาวศิริธร  โตแย้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายตรินัยน์  เลาหะพงษ์พันธ์
2. นายศรัณยู  เจริญศรี
3. นายศุภณัฐ  โรจนชัย
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางสาวขวัญชนก  สุนทรสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ
2. เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์
 
1. นางสาวพรณิภา   วิยาสิงห์
2. นางสาววราภรณ์  วรรณผ่อง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกษมรัฏฐ์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นางสาวหทัยภัทร  สุขสว่าง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน
 
1. นายภมร  ดาวแดน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายวชิรปกรณ์  วโรรส
 
1. นายภมร  ดาวแดน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกรณ์  จงชาณสิทโธ
2. เด็กชายสิรสิต  ตรีคูณสถิต
 
1. นายคมกฤช  จารุวงศ์
2. นางศุภลักษณ์  กระเชิญรัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวเก็จมณี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวจันสุดา  โปรัมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนริศรา  พื้นสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  พันพัว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวลำธาร  เกตแก้ว
 
1. นางสาววันดี  แซ่เต็ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ท่าลาด
 
1. นางสาววาสนา  พิระชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายปภพ   แสงดาว
2. เด็กหญิงปราณปรียา   ทองเลิศ
3. เด็กหญิงปารวี   ศานติกุลลักษณ์
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  มหาวัน
2. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายกฤษณพงศ์  คงสวัสดิ์
2. นางสาวธนรรณพ  ขาวเทียมสังข์
3. นางสาวมุฑิตา  คำแก้ว
 
1. นายจิรยุทธ์  ทวีพงษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีวงค์วรรณ์
2. เด็กหญิงอภัสสรา  วงเพ็ญ
3. เด็กชายอภิราม  จันทร์ยาม
 
1. นางสาวอรนุช  บุษบงก์
2. นางสาววรนุช  เขตตลาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณัฏฐ์นรี   บุบผัน
2. นางสาวบัวชมพู  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวไปรดา  มีเพ็ชร
 
1. นางสาวภิรูญรุ่ง  บุญสุข
2. นายนรินทร์   แก้วสว่าง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายพชร  ปกิตตาวัฒนศิริ
2. เด็กชายพฤธพงศ์  ธรฤทธิ์
3. เด็กชายพิทวัส  สวนดี
 
1. นายจิรยุทธ์  ทวีพงษ์
2. นายวิสูตร  เดชเมือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษกร  พรหมแก้ว
2. นางสาวกัญญาวีร์  ประสานพันธ์
3. นายเฉลิมชัย  ศรีคุณ
 
1. นางสาวสกาวเดือน  พลรักษ์
2. นายธรรมรัตน์  เพ็งผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบดินทร์พร  พลับพลา
2. เด็กชายอิสระ  บุญโกย
3. เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
2. นางสาวกิริตา  ถนาวรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธัญญารัตน์  กางถิ่น
2. นายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
3. นายศุภวัทน์  ปะทานัง
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
2. นางสาวกมลชนก  พระนารายณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนกกานต์  พลหาร
2. เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  การะเกตุ
2. นายสาธิต  ปั้นชู
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายจิรทีปต์  ผาเนตร
2. นางสาวมุฑิตา  ฉลองภูมิ
 
1. นางสาวประภาพร  ดอกไม้
2. นางสาวปาล์ม  ฟองเอม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัปมาเย
2. เด็กหญิงมินตรา  หมื่นป้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นายพีรพัฒน์  เพ็ชรประยูร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายภูริทัต  สว่างแจ้ง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภักดี
 
1. นายจักรกริช  แก้วไวยุทธ
2. นายพีรพัฒน์  เพ็ชรประยูร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิรา  พวงวาสนา
2. นายนิธิกร  แซ่เอี๊ยบ
3. นายภราเดช  เดชไพบูลย์ยศ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
2. นางสาวธิดาพร  สังข์ทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญาดา  กฤติโชติอนันต์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิชิตรา  เสริมสุข
4. เด็กหญิงภัทรภร  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงวรนัฎ  นิลแนม
 
1. นางนุศรา  โอริคาสะ
2. นายอธิษฐ์  กวินวิศิษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวจณิตา  พหลยุทธ
2. นางสาวนภัสสร  ศรีโภคา
3. นายวชิรพล  สกุลใหลจิตเจริญ
4. นายอรรถพล  แดงเนียม
5. นางสาวเพชรวิไล  แก้วคำจันทร์
 
1. นางสาวดวงแก้ว  สันตานนท์
2. นางสาวสุพัตรา  คติยะจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนารดี   แสงปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภา  เหงี่ยมสำโรง
3. เด็กหญิงวรางทิพย์  พลอยทรัพย์
4. เด็กหญิงวาริสา  สุขมีทรัพย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลัดกระทุ่ม
 
1. นางสาวอาภาพร  ผดุงเกียรติยศ
2. นางสาวชลนภัทร  จันดำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  ลักธิโรจน์ลักษณ์
2. นายจิรยุทธิ์  นิลสว่าง
3. นายฐากูร  สุขเพิ่ม
4. นางสาวลลิตพรรณ  โพธิ์มากุล
5. นางสาวอรญา  แก้วพลอย
 
1. นางอภิญญา  วันทมาตย์
2. นายอุเทน  ทัศเกษร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายคุณาสิน  หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงพรหมพร  รองสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศุภานัน  ขุมทอง
4. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  เต็งมีศรี
5. เด็กหญิงเลิศนรา  แก้วมูณี
 
1. นายอคิน  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวมัญชรี  ศรีวิชัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายปภพ  สกุลธนังลภัส
2. นายปริญญา  ชำนาญพล
3. นายพีรพัฒน์  แนวทอง
4. นางสาวลดาวัลย์  อินภูมิสุวรรณ์
5. นายสรวีย์  รัตนอาภา
 
1. นางมณีรัตน์   ศัพท์พันธุ์
2. นางสาววีนา  เกษภูเขียว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  หวังปลื้ม
2. นายกฤษฎา  ปรือปรัง
3. นางสาวกาญจนาพร  ประนมศรี
4. นางสาวณัฏฐนันท์  จันทรกานต์สกุล
5. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
6. นายธีรพงษ์  กล่อมกำเหนิด
7. นางสาวพันธิตรา  โกศลสมบูรณ์
8. นางสาววรรณกานต์  บุญชู
9. นางสาววริศรา  ทองแสน
10. นางสาวศตรัศมี  น้อยอิน
11. นายศักรินทร์  บุญนิ่ม
12. นางสาวสุพัตรา  สังแคนพรม
13. นางสาวหทัยชนก  ใจวัน
14. นายหฤษฎ์  พันธ์ศรี
15. นางสาวอริสา  สุนทรโรจน์
16. นายเอกรัตน์  ตันสิงห์
 
1. นางมณีรัตน์  ปิณะถา
2. นางสาวอาภากร  แจ้งสว่าง
3. นายณัฐสิทธิ์  ชินวงค์
4. นางสาวกนกวรรณ  สมีดี
5. นายประสิทธิ์  กุยประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วิริยเกียรติ
 
1. นายธีระศักดิ์  บัวลอย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธีราพร  สุขแตง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สิงหนารถ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรชา  ธีรไกรศรี
2. เด็กชายมงคล  นึกเว้น
 
1. นางสาววราภรณ์  เคลือน้ำคำ
2. นางสาวปาณิสรา  แสงจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายภูวดล  แป่มจำนัก
2. นางสาวศศินา  วังคีรี
 
1. นางสาวลมูลเพชร  มะณี
2. นางสาวดวงแก้ว  สันตานนท์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี
2. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสง
3. นางสาวนวพร  สุวรรณวงศ์
4. นางสาวพีชฎาภรณ์  วิริยะ
5. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์สายา
6. นางสาวศุภิสรา  พลฤทธิ์
7. เด็กหญิงสุชญา  บางต่าย
8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สายอุทัศน์
9. นางสาวเพ็ญนภา  พรมโคตร
10. เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
2. นางสาวกาญจนา  บุญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุระ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  คงเหล็ก
2. นางสาวชนกนันท์   ศรีนาค
3. นางสาวญาตาวี  ทาเอื้อ
4. นางสาวธันย์ชนก   จันทร์สีชัง
5. นางสาวพิชชากร   กองมาย
6. เด็กหญิงภคพร  โพธิวร
7. เด็กหญิงภริตพร  แซ่แต้
8. เด็กหญิงภูริดา  วงษ์หมุด
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัตนพันธ์
10. นางสาวสิรพัชร   พึ่งพัก
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นางสาวจีรวรรณ  ธนวัฒนพงศ์
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  อังครัตนพิชัย
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญโปร่ง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ก้อม
4. เด็กหญิงชนากานต์  มูลศรี
5. เด็กหญิงญาณิศา  นาคขุนทด
6. เด็กหญิงธนิดา  คงปราโมทย์
7. เด็กหญิงนภสร  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงสิริกร  น่วมภักดี
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ชักชวนวงศ์
10. เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์  รูปไข่
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นางสาวจิราพร  เสทา
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสิษฐ์ธนโชติ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  จัดนอก
3. เด็กหญิงจิราพัทร  เนื่องอุทัย
4. เด็กชายฉัตรชัย  สอนวินิจฉัย
5. เด็กหญิงณิชาดา  พัทรสำราญสุข
6. เด็กหญิงนฤมล  ช่างบรรดิษฐ์
7. เด็กหญิงภัทรภร  ภาคโพธิ์
8. เด็กหญิงภิญญาพัชร  คณายิ่งสวัสดิ์
9. เด็กหญิงรสธร  นุชทองม่วง
10. เด็กหญิงอรณิชา  คำสวัสดิ์
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นางสาวจิราพร  เสทา
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด
2. เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี
 
1. นางสาวอรุณศรี  ใหญ่สูงเนิน
2. นางยุพา  ยอดปัญญา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายมนุเชษฐ์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
2. นางสาวอุษณีย์  เลี่ยมเปี่ยม
 
1. นางสาวนันท์นภัสร์  นรินทรสรศักดิ์
2. นางสาวศิรินยา  ตอนจักร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุสุขำ
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนันทิกานต์  ผกามาศ
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกชกร  กรรเกี่ยว
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายสุริยา  นาใจเย็น
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายธนากร  ชาวดอนคา
 
1. นายอดิเทพ  ทองกรอย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สิทธิวงศ์
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณัฎฐณิชา  หว่าหลิ่งต๊ะ
 
1. นายสุรเชษฐ   พลายงาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  เซียนประเสริฐ
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายวรชัย  แซ่ก๊วย
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวฟาง เจีย  ฮุ้ย
 
1. นายอนิวัฒน์  ทองสีดา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เถื่อนเนาว์
3. นางสาวประวีณา  เลขนอก
 
1. นายถาวร  ไชยรัตน์
2. นายวรวุฒิ  เฉียงกลาง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนภัสสร  ศรีสระน้อย
2. นายพรเทพ  เงินฉาย
3. นายพีรพัฒน์  แนวทอง
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
2. นางสาวสุภัสสร  แซ่ลี้
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลรัมย์
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายอัศวเดช  สมพันธ์เเพ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอารียา  นัดสาสงค์
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  ปราณี
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  คลังบ้านงิ้ว
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. นางสาวนภัสสร  สุวรรณรงค์
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
4. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
5. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
6. นายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
7. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
8. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
9. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
2. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  ปฐมสิทธิวัฒน์
4. นายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
5. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
6. เด็กชายภานุพงศ์  พ่วงความสุข
7. เด็กชายภาสวิชญ์  ศิลธรรม
8. เด็กหญิงรวิภา  สุวรรณจักร
9. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
10. นายสิปปกร  สมอุ่มอาจารย์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศุนาลัย
12. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
13. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
14. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
15. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางวรรณกวี  ทองสีดา
3. นายธนพล  โตอุตชนม์
4. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวกชกร  อัดตะนาท
2. นางสาวกมลรัตน์  แพทย์เพียร
3. นายกฤต  ยิ้มเยื้อน
4. นายชยพัทธ์  ดานุรักษ์
5. นางสาวชาลิสา  มีใจรักษ์
6. นายธงชัย  โพธิ์อุดม
7. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
8. เด็กหญิงปณิดา  ล้อมเขต
9. นายภูมิรพี  ณ สงขลา
10. เด็กหญิงอันนา  อดิศรพันธ์กุล
11. เด็กชายอัยยะ  แซ่แต้
 
1. นายอนิวัฒน์  ทองสีดา
2. นายอรรถพร  แตงทอง
3. นายดิเรก  อรรถกฤษณ์
4. นางสาวนิติญา  ขันแข็ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. นางสาวนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
7. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
8. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. นางสาวภัทรวดี  ยาน้อย
11. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
12. นางสาวมนต์ธิรา  เข็มทอง
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. นางสาวอนันตญา  คงเมฆา
19. นายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. นางสาวเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางวรรณกวี  ทองสีดา
3. นายธนพล  โตอุตชนม์
4. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
5. นายรังสฤษฎิ์  ุบุญชลอ
6. นายสุรชัย  สมศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณชิฏา  เจี้ยงยี่
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวบุตรดี
3. เด็กหญิงชาลิสา  ยอมิน
4. เด็กหญิงปณิตตา  เหล่าลาพระ
5. เด็กหญิงศรารัตน์  จันทร์ตื้อ
6. เด็กหญิงศิรประภา  พลกระสินธุ์
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายปรัชญา  โตเพ่งพัฒน์
2. นายพุฒิพงษ์  พันธ์สมบุญ
3. นางสาวภัทรกร  ดิ่งแก้ว
4. นายวรวิทย์  เชยสุวรรณ
5. นายวิภู  ยานุกุล
6. นายสิทธินนท์  วงศาสนท์
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นายสายชล  อยู่นุช
3. นายสุรเชษฐ์  พลายงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  นรดี
2. เด็กหญิงกันยกร  สุรีบูรณ์
3. นางสาวกิตติมา  เพ็งรักษ์
4. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภมาตร
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  ลีลาภัทรเดช
6. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พรหมเรือง
7. เด็กหญิงชลกานต์  สุวรรณหงษ์
8. เด็กหญิงฐิติมา  หรั่งมา
9. นายณัฐพล  ศรีนัมมัง
10. เด็กชายณัฐภัทร  ทองดี
11. นางสาวทัศวรรณ์  ป้อมพิมพ์
12. นายธนพัฒน์  วงคะสุ่ม
13. เด็กชายธนภูมิ  พ่วงพูล
14. นางสาวธมลวรรณ  เสนาทิศ
15. นายธรรมธรณ์  พรมจันทร์
16. นางสาวธันยธรณ์  นากแนม
17. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อุดม
18. นายนครินทร์  ไชยเลิศ
19. นางสาวนริณ  ฤทธิ์เดช
20. เด็กหญิงบุญธิดา  ยอมพันธ์
21. นายพงศกร  ขันหมากทอง
22. เด็กหญิงพรชนก  วงษ์ทิพย์
23. เด็กหญิงพฤกษา  แช่มไพโรจน์
24. เด็กหญิงพัณณิตา  ใช้พันธ์
25. นายภัทรพล  สัมอั๋น
26. เด็กหญิงภัทรศยา  ลายลักษณ์
27. เด็กหญิงมัลลิกา  กุมผัน
28. นายยุทธเนตร  สระบัว
29. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทวัฒกุล
30. นายวงศธร  จินตทิพย์วรรณ
31. เด็กชายวรพล  จตุรพรชัยรักษา
32. นายวรภัทร  เปียนวม
33. เด็กชายวัชรานนท์  ฮดสูงเนิน
34. เด็กหญิงสุนิตตา  นิลนามมะ
35. นายอภิภู  ลิ้มทอง
36. เด็กหญิงอรอนงค์  เรื่อศรีจันทร์
37. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญมั่น
38. เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิวัฒนาพร
39. นายอาทิตย์  พาระแพน
40. เด็กหญิงเพ็ญหทัย  ศรีจันทร์
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นายเทิดศักดิ์  คล้ายนิ่ม
5. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
6. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
7. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
8. นางสาวทิพธัญญา  ชมชื่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกชกร  เสริฐพรรนึก
2. นายกฤษณ์  สาระพางค์
3. เด็กหญิงกัญญาญัฐ  ทรัพย์ประสงค์
4. นางสาวกัลยรักษ์  แก่นทอง
5. เด็กหญิงกานดา  แซ่หยาง
6. เด็กชายจิรายุทธ์  ชมเชย
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไม้แก้ว
8. เด็กหญิงชลลดา  จาดแจ่ม
9. นางสาวฐิติวรดา  จันทุม
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาคแก้ว
11. เด็กหญิงณิชาภา  กรานสำราญ
12. นายธนกฤต  ยืนบุญยิ่ง
13. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงแก้ว
14. นางสาวธิญาดา  นันทปัญโญ
15. เด็กหญิงธีรนันท์  กำเหนิดนนท์
16. เด็กหญิงนิศราภรณ์  ขันทอง
17. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีอ่อน
18. นางสาวปี่ยฉัตร  หนองดี
19. นางสาวพรชนัน  คุ้มขำ
20. เด็กหญิงพิณภา  มีมาก
21. นางสาวภัทรดา  แข็งฉลาด
22. นางสาวมินตรา  เทพาขัน
23. เด็กหญิงรสิตา  สองเมือง
24. เด็กหญิงรัชภร  เสริฐพรรนึก
25. เด็กชายศักดิ์ชนะ  ชะนากลาง
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญมีได้
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดีนรินทร์
28. เด็กชายศุทธานน  ทักศิลโณ
29. นายสมชาย  ยินดี
30. เด็กหญิงสิดาพร  นามทอง
31. นายสุทธิพงษ์  งามเปลี่ยม
32. นางสาวสุภาพร  เกิดเทศ
33. เด็กชายสุภิญโญ   พัฒนศิริ
34. นางสาวอรวรรณ  ทองรักษ์
35. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีธะนะ
36. เด็กหญิงเมธาวี  แสงสว่าง
 
1. นายพิพัฒพงษ์  วงษ์ดินดำ
2. นางสาววราภรณ์  พุ่มผกา
3. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิรมา
4. นางสาวจุไรรัตน์  อิ่นคำ
5. นางสาวสมรัก  เกตุแก้ว
6. นายศุภชัย  สุขสะอาด
7. นายวิชา  จันทร์สุข
8. นายประสิทธิ์   กระจายลม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กชายพลพล  พหลรัตน์
 
1. นางสาวมญชุ์วสุมา  ศรีทน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  จิรเกษมพัฒน์
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายบุรินทร์  ขลิบเงิน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. นายณฐวัฒน์  สุดเฉลย
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจี่ยเจริญ
 
1. นายสมหวัง  นาคคล้าย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวบุตรดี
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายธาวัน  ประเสริฐสกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. นายณฐวัฒน์  สุดเฉลย
 
1. นายณัฐพล  กิ่งเกษ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจี่ยเจริญ
 
1. นายสมหวัง  นาคคล้าย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวดลพร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐานิกา  สุตสุนทร
2. เด็กชายธนชัย  เอียมสอาด
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พวงสันเทียะ
4. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงศ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เวชวงศ์
6. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโกมล
7. เด็กหญิงรดาณัฐ  หาญวงษ์
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  เหมือนถนอม
9. เด็กชายวรวรรธน์  อ้วนสิมมา
10. เด็กชายศราวุธ  อินทรไพจิต
11. เด็กชายสรจักษ์  ดวงศรี
12. เด็กหญิงเยาวภา  แซมกระโทก
 
1. นายธีรวุธ  วณิชาติ
2. นายสิทธิพร  สราคำ
3. นายวรชน  ขุนภักนา
4. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤษณา  ขันติกูล
2. นายจิรพัฒน์  กรุตรนิยม
3. นางสาวชญาภา  รัตนเพ็ญแข
4. นางสาวณัฎฐศา  ศรีศุภรวัฒนา
5. นายธนบดี  เจริญใจ
6. นางสาวปณัฐดา  ปราโมทย์มุกดา
7. นายปณัฐพงษ์  ปราโมทย์มุกดา
8. นางสาวปานเนรมิต  จันทรภิรักษ์
9. นายระพี  แช่มช้อย
10. นายสินประภา  จันทาโลก
11. นางสาวอนุธิดา  อนุกมลเศรษฐ์
12. นางสาวอารียา  จูมลี
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
2. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
3. นายไกรสร  จุฬาทิพย์
4. นายไกรสีห์  แก้วสุกใส
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรจันทร์
2. เด็กชายธีรพงศ์  วาจาสัตย์
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีวิชัย
4. เด็กชายนนทกร  นาคคล้าย
5. เด็กหญิงนฤมล  ปีพูน
6. เด็กหญิงนันท์มนัส  ภูเด่นใจ
7. เด็กชายปฏิพัทธิ์  จำนงลักษณ์
8. เด็กชายปวริศ  ปานท่าไข่
9. เด็กชายปิยวัฒน์  พยัฆรัตน์
10. เด็กหญิงพลอยไพริน  พรมน้อย
11. เด็กชายพีระวัฒน์  สุคนธทรัพย์
12. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองแจ่ม
13. เด็กชายภูริภัทร  หวังบุญ
14. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูเด่นใจ
15. เด็กชายยศนันต์  อ้อนวอน
16. เด็กหญิงลักษณพร  นิยม
17. เด็กหญิงวรรณพรธิมา  พูนศรี
18. เด็กหญิงวรศิริ  กิจพิทักษ์
19. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มสลิด
20. เด็กชายสรยุทธ  คณะแก้ว
21. เด็กหญิงสุชาวดี  อนุภักดิ์
22. เด็กหญิงสุณิษา  พรรธนะแพทย์
23. เด็กหญิงสุเมธินี  จักษุทิพย์
24. เด็กหญิงอนรรฆวี  ใหม่สุวรรณ
25. เด็กชายอมรเทพ  สิริโภชย์ทวีชัย
26. เด็กชายอมรเทพ  เชิดฉาย
27. เด็กชายอรรถชัย  คุ้มชัย
28. เด็กชายเอกณัฏฐ์  ธาราพิพัฒนกุล
29. เด็กหญิงโสภาลักษณ์  ลำดวน
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นายเทิดศักดิ์  คล้ายนิ่ม
5. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
6. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
7. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
8. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญรัตนสมัย
2. นายกฤติน  ขำค้า
3. นางสาวจณิสตา  โททอง
4. นางสาวจุฑามาศ  แสงโชติ
5. นายฐานพร  อุตสาหะ
6. นางสาวฐิติพร  หมายพึ่ง
7. นางสาวฐิติวรดา  กล้าหาญ
8. นางสาวณัฐกฤตา  แสงสร้อย
9. นายณัฐกานต์  เตชะวงศ์
10. นางสาวณัฐริกา  สีสา
11. นายณัฐวุฒิ  แสงสาคร
12. นางสาวทิพย์สุดา  แซ่จิว
13. นางสาวธนวรรณ  ธูปหอม
14. นายธนวัฒน์  ชุนสอาด
15. นายธนวัฒน์  รักสนิท
16. นางสาวธัญรดา  พลายแดง
17. นางสาวธันชนก  อุตสาหะ
18. นางสาวนัจจนันท์  กนกสวนทรัพย์
19. นายนิทธันต์  ม่วงงาม
20. นางสาวประกายกานต์  สว่างวงษ์
21. นางสาวพิชญ์ชา  โสภา
22. นางสาวภัทรศยา  กระต่ายทอง
23. นางสาวรัชนิฎา  ทรงกรด
24. นางสาวริบรดา  เสมเจริญ
25. นางสาววณิศรา  มีบุญ
26. นางสาววรรษษมล  คำลาด
27. นางสาวศิริวรรณ  ดำรงสุสกุล
28. นางสาวสิริกานต์  เชยหลี
29. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ปิ่น
30. นางสาวเจริญขวัญ  หวดสันเทียะ
31. นางสาวเบญญาภา  ทรัพย์อุปถัมภ์
32. นายเมธาสิทธิ์  สุวรรณ
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
2. นางสาววชิราภรณ์   คุรุเมธากร
3. นายชลิต  พนเจริญสวัสดิ์
4. นางสาวศรินดา  มูฮาหมัด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นายณภัทร  วรรณสนิท
3. นางสาวดวงสวรรค์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
4. นายถิรวุฒิ  สุดชาลี
5. นางสาวทิพยาภรณ์  เย็นสวัสดิ์
6. นางสาวภัทราภา  แป้นเหมือน
7. นายอดิศักดิ์  หอมมณี
8. นายอนุชิต  พันธ์เจริญ
9. นายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
10. นางสาวเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์
3. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชนัฐดา  นิลทอง
2. เด็กหญิงณริสสา  พันธุระ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธัชชา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงธันยพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงบุญยนุช  มะปรางค์
7. เด็กหญิงพันธสา  อิ่มโอฐ
8. เด็กหญิงภัฏธนรัชต์  เกตุแก้ว
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นางสาวณัฐสุภา  โทณผลิน
3. นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณวร
4. นางสาวภัคจิรา  รุ่งเรือง
5. นางสาวศิริทิพย์  ทรงมีสิงหสกุล
6. นายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
7. นางสาวเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์
3. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
4. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายเบ็น  คาร์ไลเอิล
 
1. นางสาวชัชรีย์  คงศิลา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวสโรพร  สลักทอง
 
1. นายนิรุทธ์  แม้นรัมย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงซิโดนี่  แฮ็คกิ้ง
 
1. นางสาวชัชรีย์  คงศิลา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววราภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นางสาวรุนี  คงสมศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายหฤษฏฐ์   อาร์เธอร์ ไอด์
 
1. นางอรุณี  สุวรรณแก้วมณี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวอรณิชา  ชูสุวรรณ
 
1. นางผกาภรณ์  ไชยรัมย์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินคล้า
2. เด็กหญิงธารตะวัน  สวนจรูญ
3. เด็กชายปัทมวัฒน์  พลีทอง
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์ภัทร
5. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม
 
1. นางสาวปวีณรัตน์  สีเหลื่อมใส
2. MissPrecious Jovelyn  Limjuco
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวชนัดดา  ขันธวัตร์
2. นางสาวธนพร  พ่วงไพโรจน์
3. นางสาวธมลวรรณ  แจ่มจำรัส
4. นางสาวภัคจิรา  นาคเกิด
5. นางสาวเบญญทิพย์  ฉุนกล้า
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
2. นางสาวดรุณี  วรจักร์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงดลยาพร  ปุริโต
2. เด็กชายภูวเนตร  ใจมีสุขทุกเพลา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สิงห์โต
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวพิชญาอร   แซ่่ลิ้ม
2. นางสาวเพียงรุ้ง  หล้ามณี
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ชาสวัสดิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณพิมล   ภู่จันทึก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  คันธโชติ
 
1. นางสาวน้ำฝน  น้อยโม้
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีนาคาร
2. นางสาววริศรา   นวมสุคนธ์
 
1. นางสาวกาญจนา   อิ่มชื่น
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวสมฤทัย  สาวิสิทธิ์
2. นางสาวสุทินา  ถาวร
 
1. นางอินทิรา  นาสมบูรณ์
2. นางสาวคัทลียา  วงศ์สุภา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชัชชญา  ศุภฉัตรนุกุลกิจ
2. นางสาวญาณิศา  ลอยรัตน์
 
1. นางสาวเครือวัลย์   ชาสวัสดิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายนครินทร์  อินทาน
2. นายศุภกร  แพงศรี
 
1. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
2. Mr.Ryukei  Uono
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนกร  จินพระ
2. นางสาวปฏิภาพร  อนันเอื้อ
3. นางสาวปวริศา  เสือทุ่ง
4. นางสาวสาวิตรี  กาลสันเทียะ
5. นางสาวอติกานต์  วุฒิปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวปานเลขา  ปล้องทอง
2. นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกันทิมา  มูลพงษ์
2. นางสาวชนัสถ์นันท์  เนตรจันทร์
3. นางสาวนันท์นภัส  ครองญาติ
4. นายวทัญญู  จามจุรี
5. นางสาวสุธาสินี  เนียมรัตน์
 
1. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
2. Mr.Ryukei  Uono
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายนิติพนธ์  เทียนประถัมภ์
2. นายภาสกร  วอหล้า
3. นางสาวรมิตา  โอสุวรรณ
4. นางสาววณิชชากร  สิทธนะ
5. นางสาวอริสา  สุทธสนธ์
 
1. นางอินทิรา  นาสมบูรณ์
2. นางสาวคัทลียา  วงศ์สุภา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุพิชญา   บุญเกิ่ง
 
1. นางสาวณธิดา   โกรทินธาคม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายธราเวช   คงสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สิงห์
 
1. นางอุษา  ไชยลือชา
2. นางสาวยามีละ  สนิ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวมนปรียา  จรรังกา
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  แก้วส่อน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายชนาทิป  ปูดำ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เจาะโด
3. เด็กชายธนัญชัย  สิงขรพิทักษ์
4. เด็กชายพงศกร  วิบูลเพชรดี
5. เด็กชายวชิรพล  เหย่่อมู
6. เด็กชายสุรชัย  แซ่ฟู่
7. เด็กชายอภิกุล  ปทุมวรนารถ
8. เด็กชายอมรินทร์  เฉลิมสถานพร
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นายเจริญ  โหม่พุฒ
3. นายวีรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. นายธนภัทร  มั่นหมาย
2. นายนันทพัทธ์  พุทธ
3. นายบำรุง  มาอยู่
4. นายปราการ  สวนไพรินทร์
5. นายศักดิ์ศรี  สนธิจันทร์
6. นายเฉลิมพล  ไพริน
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นายเจริญ  โหม่พุฒ
3. นายวีรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกฤษฎากร  เจ๊กตะนะ
2. นายณัฏฐ์นวัต  ฐิริวัสส์กุนทร
3. นางสาวนลินภัสร์  ชารีนิวัฒน์
4. นางสาวปาริชาติ  พรมภักดี
5. นางสาวรุจิการณ์  ส่งศรี
6. นางสาววณิชยา  ศาลาน้อย
7. เด็กหญิงศุภิสรา  โนนสันเทียะ
8. นางสาวสุภัคนันท์  เชิดชู
9. นางสาวอริสา  ชมมาลี
10. นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง
 
1. นายประกอบ  บุญมารีย์
2. นางสาวอารดา  คำยา
3. นายปราโมทย์  ในชัยภูมิ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กลัดทอง
2. เด็กชายธนิก  แดงสมอ
3. เด็กหญิงพรกนก  บุญบัญญัติ
4. เด็กชายวรภัทร  ทองใบ
5. เด็กหญิงอัจฉราวดี  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ยี่สิ้น
2. นางสาวปาจรีย์มาศ  เหลืองสกุล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวภัฑราภรณ์  คงเตี้ย
3. นางสาวมณฑิรา  สุนทรยาตร์
4. นางสาวราตรี  เรื่องมั่นคง
5. นางสาวสณิสา  สังเวียนวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุขศรีทอง
2. นางสาวสุพัตรา  พรหมเทพ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสสุตา
3. เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา  ชื่นชม
 
1. นางสุวรรณศรึ  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายฐิรพงษ์  อ้มพรม
2. นางสาวธัญญ์ฐิตา  เบญจรงค์นิธิโชติ
3. นายนพปฎล  อุบะลักษณะ
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
2. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงกฤตชญา  มะลิวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีเฟือง
3. เด็กหญิงอันนา  อดิศรพันธ์กุล
 
1. นายปฏิการ   บัวภา
2. นายทุติพงษ์  รักจรรยาบรรณ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวมณนภา  ดิษฐ์สอน
2. นางสาวสิริรักษ์  ทรัพย์สังข์
3. นางสาวสุดที่รัก  มนปรียาตา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อิ่นคำ
2. นางสาววราภรณ์  พุ่มผกา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนาธิป  รายระยับ
2. เด็กชายรัชชานนท์   บัวชุม
 
1. นางรัตนา  คำตาบุตร
2. นางนิลาวรรณ์  วงศ์เรือน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนันฐิญานุช  คำเห็น
2. เด็กหญิงอัจฉรียา  ศิริพัลลภ
 
1. นางสาวณัฐธิญา  กับปุลาวัลย์
2. นางสาวธาริณี  พงศ์พิสิฏฐ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อุปมา
2. เด็กชายอิศรา  อิดสอาด
 
1. นายเฉลิม  ติ๊บคำ
2. นางสาวณัฏฐกานต์  น้ำค้าง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐชญา  สมสกุล
2. นางสาวภูษิตา  ทีโคกกรวด
 
1. นางนิลาวรรณ์   วงศ์เรือน
2. นางรัตนา  คำตาบุตร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายวทัญญู   ซู
2. เด็กชายวิชิระ   มาตราคำภา
 
1. นายเอกชัย   ฤกษ์นิรันดร์
2. นายสราวุธ   สงค์จันทร์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายสุกฤต  มาจันทร์
2. นายเจษฎากร  ลัภขุนทด
 
1. นางสาวอารดา  คำยา
2. นายกฤตยชญ์  เจริญสุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกฤษกร  ริ้วสุนทร
2. นายปภพ  วุฒิชา
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นทรัพย์
2. เด็กหญิงสริตา  รังสิเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายเฉลิม  ติ๊บคำ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชพร  ดีอินทร์
2. เด็กหญิงปานรพี  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวนาถสุดา  นำสุย
2. นางสาวโสรยา  ขวนขวาย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายวฤทธิ์  ท้วมประเสริฐ
2. นางสาวอารียา  แก้วกัญญา
 
1. นางจิราภรณ์  เจริญเกียรติ
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนาทร  เรืองอารี
2. นางสาวรัชนีกร  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวประณิธี  รัตนวิจิตร
2. นายอทิตยา  บุญมั่งมี
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงปาริชาต  โสมสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   เพ็ชรกล้า
 
1. นายกิตติโชค  บัวบุตร
2. นายวันเฉลิมชัย  จุลพันธ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  ระมา
2. นางสาวปรียาวรรณ  สุขนิล
3. นางสาววริญญา  ก้อนเสมา
 
1. นายกิตติโชค  บัวบุตร
2. นายวันเฉลิมชัย  จุลพันธ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายดลดนัย  ใจเพ็ง
2. นายปิยวัชร์  อ่อนสาย
 
1. นางสาววาริน  แซ่ตู
2. นายสุทธิวุฒิ  นันทจุติ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  ภู่ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาตรา
3. เด็กหญิงนภัสสร  ขาวสอาด
 
1. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
2. นางกฤตนันท์  แก้วใส
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นายก้องภพ  สังชม
3. นายภัทรพล  กิจจาบัณฑิต
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. Mr.Saeed  Ghorbannejad
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  รื่นเริง
2. เด็กชายนิธิศ  สีแสงสุวรรณชัย
3. เด็กชายราชนาวี  สังข์ขาว
 
1. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิรพนธ์  อมาตยกุล
2. นายชนาภัทร  ดำรงค์สุขนิวัฒน์
3. นายธนสิษฐ์  โภคพูล
 
1. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แพงสุวรรณ
2. เด็กชายชินรีช  สิงห์แก่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำขาว
 
1. นางกฤตนันท์  แก้วใส
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิรศักดิ์  ทุมบาล
2. นายพสิษฐ์  ศรีอินทรสุทธิ์
3. นายอาทิตย์  เหมนุสรณานนท์
 
1. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
2. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวสุวัฒน์  ปริพุฒิพัฒน์
2. เด็กชายอดิศร  สินเมฆา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พงษ์มะหันต์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
2. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  หอมคุณ
2. เด็กชายสุรพงศ์  พรมโลก
3. เด็กชายอิทธิพันธ์  อบรมวัน
 
1. นายพสุธร  แก้วพวง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายตะวัน  โกมารทัต
2. นายพีรพัฒน์  ขำศรี
3. นายภัคพล  รุ่งเรืองศิลาทิพย์
 
1. นายธีระเศรษฐ์  อนุทรงศักดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐ์  พยัคฆานุวัฒน์
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  เชยชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงโยษิตา  รอดคล้าย
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
2. นางสาวนลินรัตน์  ต้นตะภา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกรรณิการ์  น้อยอามาตย์
2. นางสาวบวรรัตน์  หลิมเจริญ
3. นางสาวบุศราภา  ภู่แก้ว
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
2. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  คำดอกรับ
2. เด็กหญิงณัฐพัช  บัวคลี่คลาย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เดชโอภาส
4. เด็กหญิงวิรัลยา   ขันตินิยม
5. เด็กหญิงสุธารินี  พันธกัน
6. เด็กหญิงอริสรา   สาระวงค์
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายพรรณพัชร  ชมความสุข
2. นางสาวพัชรี  หมื่นสีพรม
3. นายฟาร์โรห์  เอี่ยมสุวรรณ
4. นางสาววรนุช  สารการ
5. นางสาววริศรา  วงศ์สระหลวง
6. นางสาวอารีสุข  มยุรา
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิริกลิ่น
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ถีระแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  หารจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง
2. นายอภิชา  พุ่มพวง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  ปาสารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สัญญา
3. นายอัคริณม์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายชาญพิชช์  คลอดทองเพชร
2. เด็กชายชินดนัย  อิ่มพิชัย
3. เด็กหญิงณภัทธสร  แก้ววิเชียร
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นายสมัย  นิลศักดิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทิญา  เอกวารีย์
2. นายประพัทธ์  วชิรเมธีกุล
3. นางสาวเขมรัศมี  เกื้อรอด
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นายสมัย  นิลศักดิ์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  สืบวิสัย
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กหญิงศศิพรรณ  น้อยสง่างาม
 
1. นางสาวเนตรชนก  เอกนก
2. นางสาววิรศรา  เทียบแก้ว
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวจณิตตา  คงหล่า
2. นางสาวทิตยา  สุกแก้ว
3. นายเจนนุวัฒน์  งามละม้าย
 
1. นายคเณศน์  พึ่งอ่ำ
2. นางอมรรัตน์  กลิ่นอยู่
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจันทรา  คำศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา  ลิมปะสุนทร
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  บุตรวงษ์
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
2. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวนลิตา  พุ่มอรุณ
2. นายศิริวัฒน์  บุญตา
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอมบางเมือง
 
1. นางสาวสุนันทา  พรหมรัตน์
2. นางสาววิรศรา  เทียบแก้ว
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ฉัตรทอง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนกุล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวณัฐสินี  เนียมสุวรรณ
3. นางสาวอรกานต์  สิงห์เทียน
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เทพยุหะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ธงชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทัศน์จันทร์
 
1. นางสุกัญณ์มน  พงศกรวรวัฒน์
2. นายชุมพล  ศรีเหรา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวคณิศร  ยอดพิมาย
2. นางสาวณัชชา  รุ่งรัมย์
3. นางสาวปาริฉัตร  พลทอง
 
1. นายเกียรติชัย  โกฎสืบ
2. นางรัตนา  คำตาบุตร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิชชากร  เจริญพานิช
 
1. นายมาโนชญ์  กุลจันทะ